Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kotoba4

kotoba4

Last update 

Items (91)

 • 作品 さくひん

  TÁC PHẨM

 • 品質 ひんしつ

  PHẨM CHẤT

 • 商品 しょうひん

  THƢƠNG PHẨM Sản phẩm, hàng hóa

 • 製品 せいひん

  CHẾ PHẨM

 • 全員 ぜんいん

  TOÀN VIÊN Tất cả mọi ngƣời

 • 店員 てんいん

  ĐIẾM VIÊN Nhân viên bán hàng

 • 駅員 えきいん

  DỊCH VIÊN Nhân viên nhà ga

 • 商売 しょうばい

  THƢƠNG MẠI Thƣơng mại, buôn bán

 • 商店 しょうてん

  THƢƠNG ĐIẾM Cửa hàng

 • 商業 しょうぎょう

  THƢƠNG NGHIỆP

 • 問題 もんだい

  VẤN ĐỀ Vấn đề, câu hỏi

 • 学問 がくもん

  HỌC VẤN

 • 疑問 ぎもん

  NGHI VẤN

 • 訪問 ほうもん

  PHỎNG VẤN Viếng thăm

 • 質問 しつもん

  CHẤT VẤN Chất vấn, hỏi

 • 喫煙 きつえん

  KHIẾT YÊN Hút thuốc

 • 満喫 まんきつ

  MÃN KHIẾT Đầy đủ, thỏa thích

 • 単純 たんじゅん

  ĐƠN THUẦN

 • 単位 たんい

  ĐƠN VỊ

 • 単語 たんご

  ĐƠN NGỮ Từ vựng

 • 簡単 かんたん

  GIẢN ĐƠN Đơn giản

 • 厳重 げんじゅう

  NGHIÊM TRỌNG

 • 尊厳 そんげん

  TÔN NGHIÊM

 • 厳守 げんしゅ

  NGHIÊM THỦ Tuân thủ nghiêm ngặt

 • 原因 げんいん

  NGUYÊN NHÂN

 • 要因 よういん

  YẾU NHÂN Nguyên nhân chủ yếu

 • 因子 いんし

  NHÂN TỬ Nhân tố

 • 前回 ぜんかい

  TIỀN HỒI Lần trƣớc

 • 回復 かいふく

  HỒI PHỤC Hồi phục, bình phục

 • 回転 かいてん

  HỒI CHUYỂN Xoay vòng

 • 困難 こんなん

  KHỐN NẠN Khó khăn, vất vả

 • 貧困 ひんこん

  BẦN KHỐN Nghèo túng, nghèo nàn

 • 固定 こてい

  CỐ ĐỊNH

 • 頑固 がんこ

  NGOAN CỐ Cứng đầu, ngoan cố

 • 固有 こゆう

  CỐ HỮU Cái vốn có

 • 国会 こっかい

  QUỐC HỘI

 • 国内 こくない

  QUỐC NỘI Trong nƣớc, nội địa

 • 国家 こっか

  QUỐC GIA

 • 帰国 きこく

  QUY QUỐC Về nƣớc

 • 入国 にゅうこく

  NHẬP QUỐC Nhập cảnh

 • 国際 こくさい

  QUỐC TẾ

 • 範囲 はんい

  PHẠM VI

 • 包囲 ほうい

  BAO VI Bao vây

 • 周囲 しゅうい

  CHU VI

 • 田園 でんえん

  ĐIỀN VIÊN Miền quê

 • 学園 がくえん

  HỌC VIÊN Khuôn viên trƣờng học

 • 公園 こうえん

  CÔNG VIÊN

 • 円高 えんだか

  VIÊN CAO Việc đồng yên lên giá

 • 円滑 えんかつ

  VIÊN HOẠT Trôi chảy, trơn tru

 • 円形 えんけい

  VIÊN HÌNH Hình tròn

 • 図表 ずひょう

  ĐỒ BIỂU Biểu đồ

 • 地図 ちず

  ĐỊA ĐỒ Bản đồ

 • 意図 いと

  Ý ĐỒ Ý đồ, mục đích

 • 図書 としょ

  ĐỒ THƢ Sách

 • 団体 だんたい

  ĐOÀN THỂ Đoàn thể, tập thể

 • 集団 しゅうだん

  TẬP ĐOÀN Tập thể, tập đoàn

 • 布団 ふとん

  BỐ ĐOÀN Cái nệm, cái chăn

 • 土地 とち

  THỔ ĐỊA Đất đai

 • 領土 りょうど

  LÃNH THỔ

 • 風土 ふどう

  PHONG THỔ

 • 土台 どだい

  THỔ ĐÀI Nền tảng, cơ sở

 • 存在 そんざい

  TỒN TẠI

 • 現在 げんざい

  HIỆN TẠI

 • 在庫 ざいこ

  TẠI KHỐ Tồn kho, lƣu kho

 • 地位 ちい

  ĐỊA VỊ

 • 地方 ちほう

  ĐỊA PHƢƠNG

 • 地理 ちり

  ĐỊA LÝ

 • 天地 てんち

  THIÊN ĐỊA Trời và đất

 • 平地 へいち

  BÌNH ĐỊA Bình nguyên, đồng bằng

 • 定型 ていけい

  ĐỊNH HÌNH Hình dạng cố định

 • 模型 もけい

  MÔ HÌNH Khuôn, mô hình

 • 基準 きじゅん

  CƠ CHUẨN Tiêu chuẩn, quy chuẩn

 • 基礎 きそ

  CƠ SỞ Cơ sở, căn bản

 • 食堂 しょくどう

  THỰC ĐƢỜNG Căn tin

 • 講堂 こうどう

  GIẢNG ĐƢỜNG

 • 報告 ほうこく

  BÁO CÁO

 • 情報

  TÌNH BÁO Thông tin

 • 警報 けいほう

  CẢNH BÁO

 • 電報 でんぽう

  ĐIỆN BÁO Điện báo, bức điện tín

 • 出場 しゅつじょう

  XUẤT TRƢỜNG Tham dự, trình diễn

 • 市場 しじょう

  THỊ TRƢỜNG Chợ, thị trƣờng

 • 現場 げんじょう

  HIỆN TRƢỜNG

 • 増減 ぞうげん

  TĂNG GIẢM

 • 増大 ぞうだい

  TĂNG ĐẠI Mở rộng, tăng thêm

 • 急増 きゅうぞう

  CẤP TĂNG Tăng đột ngột

 • 圧倒 あっとう

  ÁP ĐẢO Áp đảo, vƣợt trội

 • 圧力 あつりょく

  ÁP LỰC

 • 気圧 きあつ

  KHÍ ÁP Áp suất

 • 血圧 けつあつ

  HUYẾT ÁP

 • 破壊 はかい

  PHÁ HOẠI

 • 崩壊 ほうかい

  BĂNG HOẠI Sụp đổ