Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kotoba7

kotoba7

Last update 

Items (99)

 • 青年 せいねん

  THANH NIÊN

 • 翌年 よくねん

  DỰC NIÊN Năm sau, năm tiếp theo

 • 年齢 ねんれい

  NIÊN LINH Tuổi tác

 • 幼児 ようじ

  ẤU NHI Trẻ con, đứa bé

 • 幼稚 ようち

  ẤU TRĨ Non nớt

 • 幼少 ようしょう

  ẤU THIẾU Thời thơ ấu

 • 支店 してん

  CHI ĐIẾM Cửa hàng chi nhánh

 • 開店 かいてん

  KHAI ĐIẾM Mở cửa hàng, khai trƣơng

 • 当店 とうてん

  ĐƢƠNG ĐIẾM Cửa hàng này

 • 速度 そくど

  TỐC ĐỘ

 • 角度 かくど

  GIÁC ĐỘ Góc độ

 • 態度 たいど

  THÁI ĐỘ

 • 講座 こうざ

  GIẢNG TỌA Khóa học

 • 座標 ざひょう

  TỌA BIỂU Tọa độ

 • 座席 ざせき

  TỌA TỊCH Chỗ ngồi

 • 倉庫 そうこ

  THƢƠNG KHỐ Kho hàng, nhà kho

 • 入庫 にゅうこ

  NHẬP KHỐ Nhập kho

 • 在庫 ざいこ

  TẠI KHỐ Tồn kho, lƣu kho

 • 封建 ほうけん

  PHONG KIẾN

 • 建築 けんちく

  KIẾN TRÚC

 • 建設 けんせつ

  KIẾN THIẾT Xây dựng, kiến thiết

 • 再建 さいけん

  TÁI KIẾN Xây dựng lại

 • 正式 せいしき

  CHÍNH THỨC

 • 株式 かぶしき

  CHUTHỨC Cổ phiếu

 • 形式 けいしき

  HÌNH THỨC Hình thức, kiểu

 • 索引 さくいん

  SÁCH DẪN Mục lục

 • 強引 ごういん

  CƢỜNG DẪN Cƣỡng bức, ép buộc

 • 引用 いんよう

  DẪN DỤNG Trích dẫn

 • 弱点 じゃくてん

  NHƢỢC ĐIỂM Nhƣợc điểm, điểm yếu

 • 胃弱 いじゃく

  VỊ NHƢỢC Bụng yếu, khó tiêu

 • 強制 きょうせい

  CƢỠNG CHẾ Cƣỡng chế, ép buộc

 • 最強 さいきょう

  TỐI CƢỜNG Mạnh nhất

 • 強化 きょうか

  CƢỜNG HÓA Tăng cƣờng, đẩy mạnh

 • 撮影 さつえい

  TOÁT ẢNH Chụp ảnh

 • 投影 とうえい

  ĐẦU ẢNH Dự tính, dự định

 • 影響 えいきょう

  ẢNH HƢỞNG

 • 台形 だいけい

  ĐÀI HÌNH Hình thang

 • 図形 すけい

  ĐỒ HÌNH Đồ họa, hình vẽ

 • 役割 やくわり

  DỊCH CÁT Vai trò, phận sự

 • 子役 こやく

  TỬ DỊCH Diễn viên nhí

 • 役目 やくめ

  DỊCH MỤC Trách nhiệm, nhiệm vụ

 • 待遇 たいぐう

  ĐÃI NGỘ

 • 招待 しょうたい

  CHIÊU ĐÃI Mời, đãi

 • 期待 きたい

  KÌ ĐÃI Kì vọng, hi vọng

 • 優待 ゆうたい

  ƢU ĐÃI

 • 法律 ほうりつ

  PHÁP LUẬT

 • 規律 きりつ

  QUY LUẬT

 • 定律 ていりつ

  ĐỊNH LUẬT

 • 上品 じょうひん

  THƢỢNG PHẨM Tao nhã, lịch thiệp

 • 上映 じょうえい

  THƢỢNG ẢNH Chiếu phim

 • 海上 かいじょう

  HẢI THƢỢNG Trên biển

 • 陸上 りくじょう

  LỤC THƢỢNG Trên đất liền

 • 落下 らっか

  LẠC HẠ Rơi xuống, té ngã

 • 地下 ちか

  ĐỊA HẠ Dƣới đất

 • 下線 かせん

  HẠ TUYẾN Gạch dƣới

 • 不順 ふじゅん

  BẤT THUẬN Không theo quy luật

 • 不運 ふうん

  BẤT VẬN Không may mắn

 • 不足 ふそく

  BẤT TÚC Không đủ

 • 用心 ようじん

  DỤNG TÂM Cẩn thận

 • 必死 ひっし

  TẤT TỬ Quyết tâm (làm đến cùng)

 • 必然 ひつぜん

  TẤT NHIÊN

 • 必要 ひつよう

  TẤT YẾU Cần thiết

 • 志望 しぼう

  CHÍ VỌNG Nguyện vọng

 • 志願 しがん

  CHÍ NGUYỆN Ước muốn, khát vọng

 • 意志 いし

  Ý CHÍ

 • 健忘 けんぼう

  KIỆN VONG Đãng trí, hay quên

 • 忘却 ぼうきゃく

  VONG KHƯỚC Lãng quên

 • 記念 きねん

  KỈ NIỆM

 • 残念 ざんねん

  TÀN NIỆM Đáng tiếc

 • 念仏 ねんぶつ

  NIỆM PHẬT

 • 思想 しそう

  TƯ TƯỞNG

 • 思考 しこう

  TƯ KHẢO Suy nghĩ

 • 沈思 ちんし

  TRẦM TƯ

 • 急行 きゅうこう

  CẤP HÀNH Tốc hành

 • 救急 きゅうきゅう

  CỨU CẤP

 • 至急 しきゅう

  CHÍ CẤP Khẩn cấp

 • 性格 せいかく

  TÍNH CÁCH

 • 性能 せいのう

  TÍNH NĂNG

 • 性別 せいべつ

  TÍNH BIỆT Giới tính

 • 悲劇 ひげき

  BI KỊCH

 • 悲観 ひかん

  BI QUAN

 • 慈悲 じひ

  TỪ BI Từ bi, nhân từ

 • 利息 りそく

  LỢI TỨC Lợi tức, tiền lãi

 • 嘆息 たんそく

  CẢM TỨC Thở dài

 • 休息 きゅうそく

  HƯU TỨC Nghỉ giải lao

 • 悪心 あくしん

  ÁC TÂM Tâm địa xấu xa

 • 悪感 あっかん

  ÁC CẢM

 • 悪用 あくよう

  ÁC DỤNG Tham ô, lạm dụng

 • 連想 れんそう

  LIÊN TƯỞNG

 • 追想 ついそう

  TRUY TƯỞNG Nhớ lại, hồi tưởng

 • 発想 はっそう

  PHÁT TƯỞNG Nảy ra ý tưởng

 • 理想 りそう

  LÝ TƯỞNG

 • 好意 こうい

  HẢO Ý Thiện chí, ý tốt

 • 得意 とくい

  ĐẮC Ý Đắc ý, tâm đắc

 • 意向 いこう

  Ý HƯỚNG Dự định, ý muốn

 • 意義 いぎ

  Ý NGHĨA

 • 愛国 あいこく

  ÁI QUỐC Yêu nước

 • 愛情 あいじょう

  ÁI TÌNH Tình yêu

 • 恋愛 れんあい

  LUYẾN ÁI Yêu thương, tình yêu