Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
n4_vd

n4_vd

Last update 

quocviet

Items (60)

 • Theo ~ thì nghe nói là ~

  ~によると~そうです:

 • Có vẻ như

  ~そうに/ そうな/ そうです~ :

 • Thử làm ~

  ~てみる

 • Nếu A thì (hệ quả)

  ~と~:

 • Nếu, sau khi (hành động gì)

  ~たら~

 • Nếu định (nếu là) ~

  ~なら~:

 • Nếu (giả định) (thì

  ~ば~

 • Càng ~ càng ~

  ~ば~ほど~:

 • ….muốn….thích

  ~たがる:

 • Có thể là ~, có lẽ ~ (xác suất 50%

  ~かもしれない:

 • Có lẽ là / Chắc là

  ~でしょう

 • Chỉ ~ mà thôi

  ~しか~ない:

 • Làm gì sẵn trước (chuẩn bị trước)

  ~ておく (ておきます)~

 • Có vẻ như ~

  ~よう:

 • Định làm ~

  ~とおもう(と思う)~

 • Dự định ~, định ~

  ~つもり:

 • Dự định là ~

  ~よてい(予定

 • Làm gì cho (vì lợi ích ai đó)

  ~てあげる

 • Ai làm gì cho "tôi"

  ~てくれる

 • Ai được ai làm gì cho

  ~てもらう

 • Anh/chị có thể (làm gì) cho tôi có được không?

  ~ていただけませんか?:

 • Động từ thể bị động (Bị gì đó, bị làm gì đó

  ~V受身(うけみ)

 • Động từ thể cấm chỉ ( Cấm, không được…..)

  Vdicな(V禁止(きんし)

 • Động từ thể khả năng (Có thể làm)

  ~V可能形(かのうけい)

 • Động từ thể sai khiến (Bắt làm / Cho phép)

  V使役( しえき)

 • Động từ thể bị động sai khiến ( Bị bắt làm gì đó)

  V使役受身(しえきうけみ)

 • Hãy làm …. đi

  ~なさい:

 • Cho dù ....

  ~ても (V/ A/ N)

 • Làm gì xong / Lỡ (ngủ quên, ...)

  ~てしまう:

 • Nhìn có vẻ như ~

  ~みたい

 • Vừa ... vừa ...

  ~ながら~:

 • Cho ..., để ... (mục đích) thì ...

  ~のに :

 • Chắc chắn ~, nhất định ~ (xác suất 100%)

  ~はずです

 • Không thể nào mà ~

  ~はずがない

 • Mà không ~

  ~ないで

 • có ~ hay không

  ~かどうか

 • Được gọi là, Có tên là

  ~という~

 • Dễ V (dễ làm gì, làm gì dễ dàng)

  Vやすい

 • Khó (làm gì)

  Vにくい

 • Có thứ gì đã được V

  Vてある

 • Trong khi, trong lúc, trong khoảng

  ~あいだに~(間に)

 • Làm cho [đẹp, sạch, ...]

  ~く/ にする~

 • Muốn (ai) làm gì đó cho mình

  Vてほしい

 • Vừa làm gì thì (có gì xảy ra)

  ~たところ~

 • quyết định sẽ ..

  ~ことにする

 • Từ nay sẽ phải ~, luật mới là phải ~, quy định là

  ~ことになっている

 • àm gì theo ~, làm gì đúng theo

  ~とおりに~(~通りに)

 • Đúng lúc ... thì

  ~ところに/ところへ

 • ... mà lại.

  ~もの。

 • Chẳng lẽ ...

  ~ものか

 • Nếu mà ...

  ~ものなら

 • Mặc dù ... nhưng .... (kết quả không như ý)

  ~ものの~

 • [yêu cầu ai làm gì/không làm gì đó]

  ~ように

 • Để ~, cho ~, vì ~ (vì lợi ích ai đó hay việc gì đó

  ~ためにV

 • Trường hợp ~, khi ~

  ~ばあい[に](~場合に)

 • (1) Nên ~ (2) Không nên

  (1) Vたほうがいい (2) Vないほうがいい

 • Quá ~

  ~すぎる

 • Đã có thể [V dạng khả năng]

  [V可能形]ようになる

 • Bắt đầu (thói quen mới làm gì)

  ~Vdicようになる

 • Làm sao cho V/ không V

  [Vdic/Vない]ようにする