Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kotoba11

kotoba11

Last update 

 • image description
  4downloads
 • image description
  2723puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • 自由 じゆう

  TỰ DO

 • 経由 けいゆ

  KINH DO Thông qua đƣờng

 • 男子 だんし

  NAM TỬ Con trai, nam nhi

 • 長男 ちょうなん

  TRƢỞNG NAM

 • 町民 ちょうみん

  ĐINH DÂN Dân trong thành phố

 • 町村 ちょうそん

  ĐINH THÔN Thành phố và làng mạc

 • 限界 げんかい

  HẠN GIỚI Giới hạn

 • 境界 きょうかい

  CẢNH GIỚI Biên giới

 • 保留 ほりゅう

  BẢO LƢU

 • 停留 ていりゅう

  ĐÌNH LƢU Dừng lại

 • 留意 りゅうい

  LƢU Ý

 • 交番 こうばん

  GIAO PHIÊN Đồn cảnh sát

 • 番地 ばんち

  PHIÊN ĐỊA Số nhà

 • 順番 じゅんばん

  THUẬN PHIÊN Thứ tự

 • 録画 ろくが

  LỤC HỌA Ghi hình

 • 計画 けいかく

  KẾ HỌA Kế hoạch

 • 画面 がめん

  HỌA DIỆN Màn hình

 • 画像 がぞう

  HỌA TƢỢNG Hình ảnh

 • 適当 てきとう

  THÍCH ĐƢƠNG Thích hợp

 • 担当 たんとう

  ĐẢM ĐƢƠNG Chịu trách nhiệm

 • 妥当 だとう

  THỎA ĐƢƠNG Đúng đắn, thỏa đáng

 • 重病 じゅうびょう

  TRỌNG BỆNH Bệnh nặng

 • 病状 びょうじょう

  BỆNH TRẠNG Bệnh tình

 • 病人 びょうにん

  BỆNH NHÂN Ngƣời bệnh

 • 頭痛 ずつう

  ĐẦU THỐNG Nhức đầu

 • 苦痛 くつう

  KHỔ THỐNG Đau đớn, thống khổ

 • 登場 とうじょう

  ĐĂNG TRƢỜNG Tung ra thị trƣờng

 • 登録 とうろく

  ĐĂNG LỤC Đăng ký

 • 発達 はったつ

  PHÁT ĐẠT Phát triển

 • 発行 はっこう

  PHÁT HÀNH

 • 追白 ついはく

  TRUY BẠCH Tái bút

 • 白人 はくじん

  BẠCH NHÂN Ngƣời da trắng

 • 標的 ひょうてき

  TIÊU ĐÍCH Đích, bia bắn

 • 劇的 げきてき

  KỊCH ĐÍCH

 • 項目 こうもく

  HẠNG MỤC Điều khoản, hạng mục

 • 目標 もくひょう

  MỤC TIÊU

 • 科目 かもく

  KHOA MỤC Môn học

 • 直接 ちょくせつ

  TRỰC TIẾP

 • 率直 そっちょく

  SUẤT TRỰC Thật thà, thẳng thắn

 • 垂直 すいちょく

  THÙY TRỰC Thẳng đứng, thẳng góc

 • 様相 ようそう

  DẠNG TƢƠNG Phƣơng diện, khía cạnh

 • 相互 そうご

  TƢƠNG HỖ Tƣơng hỗ, qua lại

 • 相対 そうたい

  TƢƠNG ĐỐI

 • 真空 しんくう

  CHÂN KHÔNG

 • 天真 てんしん

  THIÊN CHÂN Ngây thơ, trong sáng

 • 真実 しんじつ

  CHÂN THẬT

 • 睡眠 すいみん

  THỤY MIÊN Giấc ngủ

 • 安眠 あんみん

  AN MIÊN Ngủ ngon

 • 催眠 さいみん

  THÔI MIÊN

 • 近眼 きんがん

  CẬN NHÃN Cận thị

 • 眼力 がんりき

  NHÃN LỰC Khả năng quan sát

 • 両眼 りょうがん

  LƢỠNG NHÃN Đôi mắt

 • 知恵 ちえ

  TRÍ HUỆ Sự thông tuệ

 • 認知 にんち

  NHẬN TRI Thừa nhận, công nhận

 • 通知 つうち

  THÔNG TRI Thông báo, thông tri

 • 短気 たんき

  ĐOẢN KHÍ Nóng nảy

 • 短所 たんしょ

  ĐOẢN SỞ Sở đoản, nhƣợc điểm

 • 短波 たんぱ

  ĐOẢN BA Sóng ngắn

 • 磁石 じしゃく

  TỪ THẠCH Nam châm

 • 石炭 せきたん

  THẠCH THAN Than đá

 • 石油 せきゆ

  THẠCH DU Dầu hỏa

 • 研修 けんしゅう

  NGHIÊN TU Tu nghiệp

 • 研究 けんきゅう

  NGHIÊN CỨU

 • 展示 てんじ

  TRIỂN THỊ Trƣng bày

 • 明示 めいじ

  MINH THỊ Trình bày rõ ràng

 • 表示 ひょうじ

  BIỂU THỊ Biểu thị, hiển thị

 • 祖先 そせん

  TỔ TIÊN Tổ tiên, ông bà

 • 祖国 そこく

  TỔ QUỐC Tổ quốc, đất nƣớc mình

 • 祝日 しゅくじつ

  CHÚC NHẬT Ngày lễ

 • 祝賀 しゅくが

  CHÚC HẠ Chúc mừng

 • 神道 しんとう

  THẦN ĐẠO

 • 精神 せいしん

  TINH THẦN

 • 神秘 しんぴ

  THẦN BÍ

 • 祭礼 さいれい

  TẾ LỄ Tế lễ, lễ hội tôn giáo

 • 祭日 さいじつ

  TẾ NHẬT Ngày lễ

 • 国禁 こっきん

  QUỐC CẤM

 • 厳禁 げんきん

  NGHIÊM CẤM

 • 禁酒 きんしゅ

  CẤM TỬU Cấm uống rƣợu

 • 礼式 れいしき

  LỄ THỨC Nghi thức, lễ tiết

 • 謝礼 しゃれい

  TẠ LỄ

 • 儀礼 ぎれい

  NGHI LỄ

 • 私用 しよう

  TƢ DỤNG Dùng cho cá nhân

 • 私見 しけん

  TƢ KIẾN Ý kiến cá nhân

 • 私鉄 してつ

  TƢ THIẾT Đƣờng sắt tƣ nhân

 • 秋気 しゅうき

  THU KHÍ Tiết thu

 • 初秋 しょしゅう

  SƠ THU Đầu mùa thu

 • 秋分 しゅうぶん

  THU PHÂN

 • 仲秋 ちゅうしゅう

  TRUNG THU

 • 歯科 しか

  SỈ KHOA Nha khoa

 • 工科 こうか

  CÔNG KHOA Khoa học kỹ thuật

 • 外科 げか

  NGOẠI KHOA Khoa ngoại

 • 数秒 すうびょう

  SỐ BIỂU Vài giây

 • 秒針 びょうしん

  BIỂU CHÂM Kim giây

 • 種類 しゅるい

  CHỦNG LOẠI Chủng loại, loại

 • 機種 きしゅ

  CƠ CHỦNG Dòng máy móc

 • 人種 じんしゅ

  NHÂN CHỦNG Tộc ngƣời

 • 空中 くうちゅう

  KHÔNG TRUNG Không trung, bầu trời

 • 航空 こうくう

  HÀNG KHÔNG Hàng không

 • 空想 くうそう

  KHÔNG TƢỞNG Không tƣởng, không thực tế

 • 独立 どくりつ

  ĐỘC LẬP