Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kotoba14

kotoba14

Last update 

Items (100)

 • 賞品 しょうひん

  THƢỞNG PHẨM Phần thƣởng

 • 入賞 にゅうしょう

  NHẬP THƢỞNG Đƣợc thƣởng

 • 競売 きょうばい

  CẠNH MẠI Đấu giá

 • 特売 とくばい

  ĐẶC MẠI Bán hạ giá

 • 売店 ばいてん

  MẠI ĐIẾM Quầy bán hàng

 • 品質 ひんしつ

  PHẨM CHẤT Chất lƣợng

 • 物質 ぶっしつ

  VẬT CHẤT

 • 質素 しっそ

  CHẤT TỐ Giản dị

 • 依頼 いらい

  Ỷ LẠI Nhờ cậy, thỉnh cầu

 • 信頼 しんらい

  TÍN LẠI Tin cậy, tín nhiệm

 • 贈与 ぞうよ

  TẶNG DỮ Ban tặng

 • 寄贈 きぞう

  KÝ TẶNG Biếu tặng

 • 賛成 さんせい

  TÁN THÀNH Tán thành, đồng ý

 • 賞賛 しょうさん

  THƢỞNG TÁN Tán thƣởng, ca ngợi

 • 賛否 さんぴ

  TÁN PHỦ Tán thành và chống đối

 • 赤道 せきどう

  XÍCH ĐẠO

 • 赤飯 せきはん

  XÍCH PHẠN Cơm đỏ (đậu và mochi)

 • 競走 きょうそう

  CẠNH TẨU Cuộc chạy đua

 • 走路 そうろ

  TẨU LỘ Đƣờng đua

 • 起動 きどう

  KHỞI ĐỘNG

 • 起点 きてん

  KHỞI ĐIỂM Điểm xuất phát

 • 超越 ちょうえつ

  SIÊU VIỆT

 • 卓越 たくえつ

  TRÁC VIỆT Xuất sắc

 • 趣味 しゅみ

  THÚ VỊ Sở thích

 • 情趣 じょうしゅ

  TÌNH THÚ Tâm tính

 • 満足 まんぞく

  MÃN TÚC Thỏa mãn, hài lòng

 • 遠足 えんそく

  VIỄN TÚC Chuyến dã ngoại

 • 補足 ほそく

  BỔ TÚC Bổ sung

 • 駐車 ちゅうしゃ

  TRÚ XA Đậu xe

 • 車体 しゃたい

  XA THỂ Thân xe

 • 汽車 きしゃ

  KHÍ XA Tàu hỏa chạy bằng hơi nƣớc

 • 列車 れっしゃ

  LIỆT XA Tàu hỏa thông thƣờng

 • 軟派 なんぱ

  NHUYỄN PHÁI Tán tỉnh, cƣa cẩm

 • 軟水 なんすい

  NHUYỄN THỦY Nƣớc mềm

 • 柔軟 じゅうなん

  NHU NHUYỄN Mềm dẻo, linh hoạt

 • 軽傷 けいしょう

  KHINH THƢƠNG Vết thƣơng nhẹ

 • 軽視 けいし

  KHINH THỊ Coi thƣờng, xem nhẹ

 • 輸送 ゆそう

  THÂU TỐNG Chuyên chở, vận tải

 • 密輸 みつゆ

  MẬT THÂU Buôn lậu

 • 回転 かいてん

  HỒI CHUYỂN Xoay chuyển

 • 移転 いてん

  DI CHUYỂN

 • 転校 てんこう

  CHUYỂN HIỆU Chuyển trƣờng

 • 雄弁 ゆうべん

  HÙNG BIỆN

 • 弁償 べんしょう

  BIỆN THƢỜNG Bồi thƣờng

 • 弁護 べんご

  BIỆN HỘ

 • 辞任 じにん

  TỪ NHIỆM Từ chức

 • 辞典 じてん

  TỪ ĐIỂN

 • 世辞 せじ

  THẾ TỪ Tâng bốc, ca tụng

 • 農民 のうみん

  NÔNG DÂN

 • 農業 のうぎょう

  NÔNG NGHIỆP

 • 歓迎 かんげい

  HOAN NGHÊNH Hoan nghênh, chào mừng

 • 迎合 げいごう

  NGHÊNH HỢP Tâng bốc, nịnh nọt

 • 近似 きんじ

  CẬN TỰ Xấp xỉ, gần bằng

 • 近接 きんせつ

  CẬN TIẾP

 • 返答 へんとう

  PHẢN ĐÁP Hồi âm, trả lời

 • 返信 へんしん

  PHẢN TÍN Hồi đáp

 • 退職 たいしょく

  THOÁI CHỨC Nghỉ việc

 • 退屈 たいくつ

  THOÁI QUẬT Mệt mỏi, chán nản

 • 後退 こうたい

  HẬU THOÁI Suy thoái kinh tế

 • 郵送 ゆうそう

  BƢU TỐNG Thƣ từ

 • 放送 ほうそう

  PHÓNG TỐNG Phát sóng

 • 転送 てんそう

  CHUYỂN TỐNG Truyền đi

 • 中途 ちゅうと

  TRUNG ĐỒ Nửa chừng

 • 前途 ぜんと

  TIỀN ĐỒ

 • 通信 つうしん

  THÔNG TÍN Thông tin, truyền thông

 • 通知 つうち

  THÔNG TRI Thông báo

 • 普通 ふつう

  PHỔ THÔNG Bình thƣờng

 • 速度 そくど

  TỐC ĐỘ

 • 減速 げんそく

  GIẢM TỐC Giảm tốc độ

 • 早速 さっそく

  TẢO TỐC Ngay tức thì, không do dự

 • 創造 そうぞう

  SÁNG TẠO

 • 構造 こうぞう

  CẤU TẠO

 • 人造 じんぞう

  NHÂN TẠO

 • 関連 かんれん

  QUAN LIÊN Liên quan

 • 連休 れんきゅう

  LIÊN HƢU Kì nghỉ dài ngày

 • 翌週 よくしゅう

  DỰC CHU Tuần tới

 • 週末 しゅうまつ

  CHU MẠT Cuối tuần

 • 週刊 しゅうかん

  CHU SAN Tuần san

 • 促進 そくしん

  XÚC TIẾN Thúc đẩy, xúc tiến

 • 進展 しんてん

  TIẾN TRIỂN

 • 昇進 しょうしん

  THĂNG TIẾN Thăng tiến, thăng chức

 • 進化 しんか

  TIẾN HÓA

 • 運転 うんてん

  VẬN CHUYỂN Vận hành (máy móc), lái xe

 • 運賃 うんちん

  VẬN NHẪM Cƣớc vận chuyển

 • 幸運 こううん

  HẠNH VẬN May mắn, vận may

 • 海運 かいうん

  HẢI VẬN Vận tải biển

 • 過去 かこ

  QUÁ KHỨ

 • 経過 けいか

  KINH QUÁ Trải qua, trôi qua

 • 通過 つうか

  THÔNG QUÁ Vƣợt qua, đi qua

 • 過労 かろう

  QUÁ LAO Làm việc quá sức

 • 鉄道 てつどう

  THIẾT ĐẠO Đƣờng ray

 • 道徳 どうとく

  ĐẠO ĐỨC

 • 歩道 ほどう

  BỘ ĐẠO Lề đƣờng, vỉa hè

 • 配達 はいたつ

  PHỐI ĐẠT Đƣa cho, phân phát

 • 達成 たっせい

  ĐẠT THÀNH Đạt đƣợc

 • 速達 そくたつ

  TỐC ĐẠT Chuyển phát nhanh

 • 違反 いはん

  VI PHẢN

 • 相違 そうい

  TƢƠNG VI Khác nhau, chênh lệch

 • 違法 いほう

  VI PHÁP Vi phạm pháp luật

 • 遠視 えんし

  VIỄN THỊ