Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kotoba15

kotoba15

Last update 

 • image description
  4downloads
 • image description
  2744puzzles solved
 • INSTALL

Items (98)

 • 永遠 えいえん

  VĨNH VIỄN

 • 遠慮 えんりょ

  VIỄN LỰ Ngần ngại

 • 遅延 ちえん

  TRÌ DUYÊN Trì hoãn

 • 遅刻 ちこく

  TRÌ KHẮC Đến trễ

 • 当選 とうせん

  ĐƢƠNG TUYỂN Trứng cử, trúng giải

 • 選択 せんたく

  TUYỂN TRẠCH Lựa chọn, tuyển lựa

 • 選挙 せんきょ

  TUYỂN CỬ Tuyển cử, bầu cử

 • 近辺 きんぺん

  CẬN BIÊN Vùng phụ cận

 • 周辺 しゅうへん

  CHU BIÊN Vùng xung quanh

 • 部品 ぶひん

  BỘ PHẨM Linh kiện, phụ tùng

 • 部落 ぶらく

  BỘ LẠC

 • 郵便 ゆうびん

  BƢU TIỆN Thƣ từ, dịch vụ bƣu điện

 • 郵税 ゆうぜい

  BƢU THUẾ Bƣu phí

 • 都会 とかい

  ĐÔ HỘI Thành thị

 • 首都 しゅと

  THỦ ĐÔ

 • 都心 としん

  ĐÔ TÂM Trung tâm thành phố

 • 配布 はいふ

  PHỐI BỐ Phân phát, cung cấp

 • 年配 ねんぱい

  NIÊN PHỐI Có tuổi

 • 支配 しはい

  CHI PHỐI Chi phối, ảnh hƣởng

 • 医術 いじゅつ

  Y THUẬT

 • 医薬 いやく

  Y DƢỢC

 • 医者 いしゃ

  Y GIẢ Bác sĩ

 • 重視 じゅうし

  TRỌNG THỊ Coi trọng

 • 重複 じゅうふく

  TRỌNG PHỨC Lặp lại

 • 慎重 しんちょう

  THẬN TRỌNG

 • 体重 たいじゅう

  THỂ TRỌNG Thể trọng, trọng lƣợng cơ thể

 • 野菜 やさい

  DÃ THÁI Rau

 • 野生 やせい

  DÃ SINH Hoang dã

 • 視野 しや

  THỊ DÃ Tầm mắt, tầm nhìn

 • 分野 ぶんや

  PHÂN DÃ Lĩnh vực

 • 重量 じゅうりょう

  TRỌNG LƢỢNG Trọng lƣợng, sức nặng

 • 雨量 うりょう

  VŨ TRỌNG Lƣợng mƣa

 • 容量 ようりょう

  DUNG LƢỢNG

 • 借金 しゃっきん

  TÁ KIM Tiền nợ

 • 合金 ごうきん

  HỢP KIM

 • 基金 ききん

  CƠ KIM Quỹ

 • 金額 きんがく

  KIM NGẠCH Số tiền, kim ngạch

 • 鉛筆 えんぴつ

  DUYÊN BÚT Bút chì

 • 亜鉛 あえん

  Á DUYÊN Kẽm

 • 鉛毒 えんどく

  DUYÊN ĐỘC Nhiễm độc chì

 • 銀行 ぎんこう

  NGÂN HÀNG Ngân hàng, nhà băng, kho bạc

 • 水銀 すうぎん

  THỦY NGÂN

 • 銀河 ぎんが

  NGÂN HÀ

 • 長針 ちょうしん

  TRƢỜNG CHÂM Kim dài (đồng hồ)

 • 延長 えんちょう

  DUYÊN TRƢỜNG Kéo dài

 • 成長 せいちょう

  THÀNH TRƢỞNG Trƣởng thành

 • 長期 ちょうき

  TRƢỜNG KÌ Thời gian dài, dài hạn

 • 水門 すいもん

  THỦY MÔN Cống rãnh

 • 正門 せいもん

  CHÍNH MÔN Cổng chính

 • 入門 にゅうもん

  NHẬP MÔN

 • 門歯 もんし

  MÔN XỈ Răng cửa

 • 閉店 へいてん

  BẾ ĐIẾM Đóng cửa hàng

 • 閉会 へいかい

  BẾ HỘI Bế mạc hội nghị

 • 開閉 かいへい

  KHAI BẾ Đóng và mở

 • 開花 かいか

  KHAI HOA Nở hoa

 • 開発 かいはつ

  KHAI PHÁT Phát triển

 • 開封 かいふう

  KHAI PHONG Mở thƣ

 • 展開 てんかい

  TRIỂN KHAI

 • 間接 かんせつ

  GIAN TIẾP

 • 民間 みんかん

  DÂN GIAN Tƣ nhân

 • 空間 くうかん

  KHÔNG GIAN Chỗ trống

 • 税関 ぜいかん

  THUẾ QUAN Thuế quan

 • 相関 そうかん

  TƢƠNG QUAN

 • 機関 きかん

  CƠ QUAN

 • 分離 ぶんり

  PHÂN LY Ngăn cách, tách rời

 • 距離 きょり

  CỰ LY

 • 離陸 りりく

  LY LỤC Cất cánh

 • 困難 こんなん

  KHỐN NẠN Khó khăn, vất vả

 • 海難 かいなん

  HẢI NẠN Đắm tàu, chìm tàu

 • 非難 ひなん

  PHI NẠN Trách móc, đổ lỗi

 • 梅雤 ばいう

  MAI VŨ Mùa mưa

 • 微雤 びう

  VI VŨ Mưa phùn

 • 電球 でんきゅう

  ĐIỆN CẦU Bóng đèn tròn

 • 電卓 でんたく

  ĐIỆN TRÁC Máy tính

 • 停電 ていでん

  ĐÌNH ĐIỆN Cúp điện

 • 電源 でんげん

  ĐIỆN NGUYÊN Nguồn điện

 • 震災 しんさい

  CHẤN TAI Tai nạn động đất

 • 震動 しんどう

  CHẤN ĐỘNG

 • 地震 じしん

  ĐỊA CHẤN Động đất

 • 静脈 じょうみゃく

  TĨNH MẠCH

 • 冷静 れいせい

  LÃNH TĨNH Điềm tĩnh

 • 平静 へいせい

  BÌNH TĨNH Bình tĩnh, trấn tỉnh

 • 静養 せいよう

  TĨNH DƯỠNG Tĩnh dưỡng, nghỉ dưỡng

 • 非常 ひじょう

  PHI THƯỜNG Phi thường, cực kỳ, khẩn cấp

 • 非礼 ひれい

  PHI LỄ Vô lễ, thất lễ

 • 裏面 りめん

  LÝ DIỆN Mặt trái

 • 表面 ひょうめん

  BIỂU DIỆN Bề mặt

 • 画面 がめん

  HỌA DIỆN Màn hình

 • 面会 めんかい

  DIỆN HỘI Gặp gỡ

 • 面接 めんせつ

  DIỆN TIẾP Phỏng vấn

 • 音声 おんせい

  ÂM THANH

 • 発音 はつおん

  PHÁT ÂM

 • 長音 ちょうおん

  TRƯỜNG ÂM

 • 口頭 こうとう

  KHẨU ĐẦU Thi nói, lời nói

 • 頭皮 とうひ

  ĐẦU BÌ Da đầu

 • 先頭 せんとう

  TIÊN ĐẦU Dẫn đầu, tiên phong

 • 表題 ひょうだい

  BIỂU ĐỀ Tiêu đề

 • 課題 かだい

  KHÓA ĐỀ