Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
1945 kanji 100-1

1945 kanji 100-1

Last update 

Items (33)

 • nhật mặt trời, ngày, nichi, jitsu

 • nhất một, ichi, itsu

 • quốc quốc gia, koku

 • thập mười juu, ji

 • đại to lớn, dai, tai

 • hội, đại hội kai, e

 • nhân nhân vật jin, nin

 • niên năm, nen

 • nhị ni

 • bản sách, cơ bản hon

 • tam san

 • trung trung tâm, chuu

 • trường, trưởng sở trường hiệu trưởng chou

 • xuất xuất phát shutsu

 • chính chính phủ, sei

 • ngũ go

 • tự tự do ji

 • sự sự việc ji

 • giả tác giả sha

 • xã xã hội sha

 • nguyệt mặt trăng, tháng getsu, gatsu

 • tứ shi

 • phân phân chia bun, fun, bu

 • thời thời gian ji

 • hợp hợp lí gou

 • đồng đồng nhất, dou

 • cửu kyuu, ku

 • thượng thượng tầng jou, shou

 • hành, hàng thực hành, ngân hàng kou, gyou

 • dân dân tộc min

 • tiền trước zen

 • nghiệp, công nghiệp, gyou, gou

 • sinh sinh sống, sei, shou