Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Eng_B1

Eng_B1

Last update 

giang

Items (53)

 • strategy

  chiến lược

 • diversity

  (n) sự đa dạng

 • surgery

  phẫu thuật

 • operate

  (v) hoạt động, thực hiện chức năn

 • decide

  quyết định

 • actress

  nữ diễn viên

 • lack

  n., v. /læk/ sự thiếu; thiếu

 • pasteurisation

  tuyet trung

 • discovery

  n. /dis'kʌvəri/ sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện ra

 • invention

  n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh, sự sáng chế

 • judge

  n., v. /dʒʌdʒ/ xét xử, phân xử; quan tòa, thẩm phán

 • imprisonment

  (n) sự giam tù

 • sentence

  câu/ sự tuyên án

 • prison

  n. /ˈprɪzən/ nhà tù

 • imprison

  Bỏ tù, tống giam

 • pioneer

  n. người mở đường, người tiên phong

 • surgery

  /ˈsɜːdʒəri/ phẫu thuật

 • considerably

  adv. /kən'sidərəbly/ đáng kể, lớn lao, nhiều

 • decrease

  (v, n) giảm bớt, làm suy giảm, sự giảm đi, sự giảm sút

 • reduce

  v. /ri'dju:s/ giảm, giảm bớt con số

 • enable

  v. /i'neibl/ làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm g

 • traffic

  n. /'træfik/ sự đi lại, sự giao thông, sự chuyển động

 • vehicles

  Xe cộ

 • counter

  n. /ˈkaʊntər/ quầy hàng, quầy thu tiền, máy đếm

 • cash

  n. /kæʃ/ tiền, tiền mặt

 • credit card

  (n) thẻ tín dụng

 • senses

  giác quan

 • register

  v., n. /'redʤistə/ đăng ký, ghi vào sổ; sổ, sổ sách, máy ghi

 • frighten

  v. /ˈfraɪtn/ làm sợ, làm hoảng sợ

 • upset

  buồn phiền, thất vọng

 • terrible

  (adj) khủng khiếp, ghê sợ

 • sweep

  v. /swi:p/ quét

 • ashore

  (adv)vào bờ,trên bờ

 • remember + Ving

  nho da lam

 • remember + Vto

  nho de lam

 • position

  (n) vị trí, tư thế, địa v

 • apply

  v. /ə'plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào, nộp đơn xin

 • sales manager

  (n) giám đốc bán hàng

 • presuade

  Thuyết phục

 • regret to V

  lay lam tiec....

 • complain

  v. /kəm´plein/ phàn nàn, kêu ca

 • argue

  v. /'ɑ:gju:/ chứng tỏ, chỉ rõ

 • diary

  n. /'daiəri/ sổ nhật ký; lịch ghi nhớ

 • desperation

  Su tuyet vong

 • bureau

  Văn phòng

 • employment

  (n) Công việc; Sự thuê người làm công

 • see eye to eye

  tâm đầu ý hợp

 • immediately

  adv. /i'mi:djətli/ ngay lập tức

 • by the way

  nhân tiện

 • on the way

  trên đường tới

 • flat

  adj., n. /flæt/ bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng

 • huge

  adj. /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ

 • crowd

  (n) đám đông, chật ních, đông đúc