Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 90 - 165

Kanji 90 - 165

Last update 

Items (47)

 • thích

 • nhu

 • điệp

 • tạp

 • đồng

 • nhi

 • bích

 • ngung

 • tương

 • sàng

 • khố

 • tàng

 • khí

 • đình vườn

 • lạc

 • tịnh, bình

 • chiết

 • tục

 • cát

 • lưu

 • quá

 • đảo

 • tăng

 • giảm

 • thân

 • dục

 • tàn

 • phiến

 • việt

 • mỹ

 • dịch

 • cảnh

 • thự

 • phòng

 • dung

 • phù

 • mai

 • trát

 • cải

 • toán

 • trai

 • đình. chỉ

 • phổ

 • khoái

 • hoán

 • yên