Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji301-351

Kanji301-351

Last update 

Items (50)

 • bái

 • điện

  殿

 • đàm

 • phiến/phán

 • thương

 • phất

 • ngạch

 • siêu

 • thức

 • nhận

 • thu

 • lĩnh

 • dực

 • khách

 • giới

 • bố

 • tài

 • trị

 • phí

 • ương

 • tế

 • đáo

 • án

 • thế

 • bưu

 • thùy

 • dự

 • quan

 • thuế

 • tra

 • kiểm

 • thiêm

 • chức

 • hiệp

 • hàng

 • tính.danh

 • tính.cách

 • linh. tuổi tác

 • xỉ.răng

 • hiệu

 • phi

 • huệ

 • hiền

 • tiếu

 • viêm

 • triệu

 • nhẫn

 • thần

 • đoái