Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji352-402

Kanji352-402

Last update 

Items (50)

 • kịch

 • mộng

 • dục. dục vọng

 • phúc

 • vĩnh

 • dũng

 • tình

 • diễn

 • chiêu

 • luyến

 • nhiên

 • đột

 • tái

 • ái

 • cảm

 • tặng

 • lệ

 • bi

 • tưởng

 • tuế

 • mãn

 • chỉnh

 • hệ

 • hiện

 • hóa

 • phạm

 • dục.tắm

 • trú

 • đoạn

 • xả

 • đạo

 • xúc

 • trí

 • đại

 • cấu

 • hiệp

 • giới

 • nhâm, nhiệm

 • trách

 • đảm

 • giảng

 • thân

 • dẫn

 • đạo

 • lạc

 • vọng

 • hi

 • tại

 • khả