Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji403-455

Kanji403-455

Last update 

Items (50)

 • hứa

 • yếu

 • tất

 • loại

 • đồng

 • phong

 • vụ

 • hạn

 • thủ

 • tiến,tấn

 • thải, thái

 • giá

 • bình

 • tích

 • diệp

 • tuyệt

 • nhận

 • bạc

 • trình

 • sử

 • lịch

 • đăng

 • ngoa

 • trang

 • gia

 • mạo

 • dũng

 • lục

 • chỉ

 • thập

 • cảnh

 • cật

 • chư

 • kính

 • tôn

 • từ

 • phó

 • chí

 • tư,ti

 • lược

 • mệnh

 • báo

 • cáo

 • thực

 • cấu

 • chỉ.ngon, ý chỉ

 • lục.điêu khắc gỗ

 • tráng