Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 507 - 557

Kanji 507 - 557

Last update 

Items (50)

 • khán

 • huyết

 • châu

 • đới

 • tiết. nhịp, đốt

 • quý

 • thấp. ẩm ướt

  湿

 • chưng

  蒸 bộ 烝

 • lục. lục địa

 • xuy

 • càn

  乾 bộ khất 乞

 • táo

 • chấn

 • tuyền

 • phú

 • hồ

  湖 bộ 胡

 • phong

 • loan

 • mai

 • ngạn. bờ

 • phù

 • âu

 • tích

 • trầm

 • nê, nệ

 • thực.trồng trọt

 • trùng

 • cam

 • dịch

 • quần

 • căn

 • cự

 • châm

 • chi

 • biên

 • tản

 • tiếu

 • hương

 • thảo

 • canh

  耕 bộ lỗi 耒 cái cày

 • chủng

 • hàm

 • tân

 • chiếu

  照 bộ 昭

 • minh. kêu

 • cốc

 • phản.dốc

 • vực

  域 bộ hoặc 或, 惑

 • dương