Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji558-608

Kanji558-608

Last update 

Items (48)

 • cực

  極 bộ 亟

 • trụ

 • ức

 • hà. sông

 • quang

 • đào

  逃 bộ triệu 兆

 • dị

 • khuyến

 • băng

 • dong. làm tan ra

 • khủng

 • áp

 • thám

 • sảnh

 • bố

 • ba

 • triệu. chứng, điềm báo

 • vong

 • triển

 • bộ

 • bổng

  棒 bộ phụng 奉

 • thâu

  輸 bộ du 兪

 • bạo. nổ

  爆 bộ 暴

 • nguyên

 • nhân

 • sưu

  捜 bộ tẩu 叟 ông già

 • cứu

 • cư, kí

 • nghi

 • phản

 • tội

 • khiếu

 • huống

 • sát

 • truy

 • phụ

 • đồ

 • hôi

 • bạo. hung bạo

 • dân

 • lục

 • vị

 • miểu. giây

 • ưu tiên, ưu việt

  優 bộ 憂

 • thắng

 • thối, thoái

  退