Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji609-662

Kanji609-662

Last update 

Items (50)

 • thế

 • trọng

 • đả

 • đầu. quăng, ném

 • lại

 • chiến

 • phụ

 • thưởng

 • tranh

 • đoàn

 • thất

 • bại

 • ủy, uy

 • phỏng

 • cạnh

 • y

 • dữ, dự

 • than

  炭 bộ hôi, khôi 灰 tro

 • khoáng

 • hình

 • tiêu. tiêu bản

  標 bộ phiếu 票

 • nông

 • ngư

 • nỗ

 • phức

 • chế

 • thuần

  純 bộ truân 屯, triệt 屮

 • tằng. tầng

 • huấn

 • tạo

 • bàn

 • thiện

 • thuyền

 • hoàn

 • mậu

  貿 bộ mão 卯

 • cách

 • bần

 • cố. thuê

 • trụ

 • hiên

  軒 bộ kiền, can

 • hại

 • bị, bí

 • tổn

 • nùng. nồng

 • loạn

 • ứng

 • luật

 • tán

 • tổng

 • chính trị