Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji663-686

Kanji663-686

Last update 

Items (43)

 • tế

 • quân

 • binh

  兵 bộ khâu ngọn đồi bộ cân, nhất

 • quyền

 • giao

 • phóng

 • đảng

 • độc

 • hỗ

 • khan. tái bản

 • biểu

 • mao

 • miễn

 • cống

 • mẫn

 • tự

 • vãng

 • phương. cỏ thơm

 • công

 • dịch

 • thảo. thảo phạt

 • từ

 • giải

 • thích

 • đơn

 • nan, nạn

 • hiệp

 • thiển

 • thâm

 • noãn

 • ôn

 • nhiệt

 • nham

 • chu. thuyền

 • đồng, điền

 • du. dầu

 • quản

 • khổ

 • thiệu

 • tốt

 • thích