Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N2 mimikara 6.1

N2 mimikara 6.1

Last update 

minhhiep

Items (41)

 • ĐẠI LẠP: hạt nước mắt bự

  大粒の涙

 • thùng rác vụn

  くずかご・くず箱

 • TẢI BÀI: trồng trọt lúa

  小麦を栽培する

 • THU HOẠCH

  収穫をあげる

 • THƯƠNG KHỐ: cái kho

  倉庫

 • SỞ HỮU ruộng

  畑を所有してる

 • TRỆ TẠI: thời gian lưu trú

  滞在期間

 • NHÂN TẠO VỆ TINH

  人工衛星

 • gây ÁP LỰC

  圧力をかける・加える

 • THÍCH KÍCH: gây kích thích

  刺激を与える・受ける

 • MA SÁT ĐỀ KHÁNG: chống lại ma sát

  摩擦抵抗

 • DỊCH CÁT PHÂN ĐẢM: chia sẻ vai trò

  役割分担

 • GIAO ĐẠI: thay phiên cầu thủ

  選手交代

 • THẨM PHÁN

  審判

 • ẢNH HỌA GIÁM ĐỐC: đạo diễn

  映画監督

 • ngược với kì vọng

  予期に反する

 • TUYỆT ĐỐI, TƯƠNG ĐỐI BÌNH GIÁ

  絶対評価・相対評価

 • đưa ra chỉ thị

  指示を与える・受ける

 • cái chỉ thị phương hướng

  方向指示器

 • VÔ ĐOẠN NGOẠI BẠC: cấm ngủ bên ngoài

  無断外泊

 • THỪA TRI: đồng ý

  承知する

 • SUY TIẾN TRẠNG: thuư giới thiệu

  推薦状

 • đáp lại sự tin tưởng

  信頼に応える

 • VIÊN CĂN: hàng rào

  垣根

 • YÊN ĐỘT: ống khói

  煙突

 • HOA ĐÀN

  花壇

 • TÔN TRỌNG

  個性を尊重する

 • TRÌ TỤC: kéo dài 6 tiếng

  効果が6時間持続する

 • TRUNG ĐOẠN: gián đoạn

  会議が中断される

 • SUỰ TÌNH: hoàn cảnh ko cho phép

  事情が許さない

 • XÃ HỘI PHÚC LỢI

  社会福祉

 • THẾ LUẬN: ý kiến của người dân

  世論調査

 • GIẢM THOÁI: suy giảm

  食欲が減退する

 • GIẢNG DIỄN, KHAI THÔI ĐỊA: nơi tổ chức bài diễn giảng

  講演会の開催地

 • KHAI PHÓNG: yêu cầu mở cửa thị trường

  市場の開放を求める

 • BẾ TỎA: đóng cửa

  工場は閉鎖される

 • MẬT BẾ: căn phòng bị đóng kín

  密閉された部屋

 • TÔN GIÁO CẢI CÁCH

  宗教改革

 • NHẤT TRÍ

  意見が一致した

 • NHÂẤT ĐỊNH: ổn định, cố định

  一定の温度

 • người lớn

  一人前