Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N4-3650

N4-3650

Last update 

Items (63)

 • V1 ...youni V2=> làm V2 để V1

  V nguyên dạng, V nai

 • k làm được => có thể làm được ... youni narimasu

  V ngdạng

 • ...youni shimasu => cố gắng thực hiện đều đặn

  Vng dạng V nai

 • ...youni shite kudasai yêu cầu nhẹ nhàng ai đó cố gắng TH việc gì

  V nguyên dạng, Vnai

 • tính từ bổ nghĩa cho tt khác, V

  i=>ku, na=>ni

 • V bị động

  I. i=>a+remasu II.raremasu III. koraremasu, saremasu

 • ng2 TH hành vi nào đó tác động đến ng1

  N1 ha N2 ni V bị động

 • Ng2 TH hvi với vật ng1 sở hữu

  N1 ha N2 ni N3 wo V bị động

 • vật việc dc làm không cần nêu rõ đtg TH

  N ga/ ha V bị động

 • ... Tsukurimasu => sản xuất từ nguyên liệu, vật liệu

  N nguyên liêu kara, N vật liệu de

 • quan hệ vị trí của vật dc nói tới

  kono/sono/ano+ue/shita/naka/tonari...

 • ...no ha A desu => V trở thành danh từ có đặc điểm tt

  V ru

 • ...no ga A desu => đối tượng của tính từ

  Vru

 • ...no wo wasuremashita => nội dung quên

  Vthông thường

 • ... no ha N2 desu => nhấn mạnh danh từ 2

  V,A tthường, N + na

 • về sau biểu thị cảm xúc, knăng, tthái k ý chí

  Vte, Nai=>nakute, Ai=>kute, Vna =>de

 • N hiện tượng tự nhiên, biến cố, sk

  N de jishin, jiko, kaji de

 • ...node ...=> bày tỏ nguyên nhân lý do nhẹ nhàng

  V,Ai,na, N thường da=>na

 • ...tochuu de => đang trên đường

  Vru, Nno

 • ... ka ~ => lồng câu hỏi dùng từ để hỏi vào câu khác

  V,A thường, Nt bỏ da

 • ... ka douka, ~ lồng câu hỏi vào câu văn

  V,A thường, Nt bỏ da

 • ... mimasu => thử làm việc gì đó

  V te

 • biến tính từ thành N

  i=>sa

 • cách hỏi k yc kđ chắc

  ~deshouka

 • ... itadakimasu => nhận từ người trên

  Ngtrên ni Vật wo...

 • ...kudasai => ng trên cho tôi

  ngtrên ga vật wo...

 • yarimasu/agemasu=>cho ng dưới hoặc đv

  Ng nhận ni vật wo ...

 • ...itadakimasu => nhận từ ngtr hành vi

  Ng trên ni Vte...

 • ...kudasai => ngtr cho hành vi

  ng trên ga Vte...

 • ...yarimasu =>làm cho đv, ng dưới

  ng dưới ni V te...

 • kudasai<kudasaimasenka<itadakemasenka

  V thể te

 • để làm quà, kỉ niệm

  N ni V

 • ...tameni~=>mục đích để/cho/vì

  Vru, Nno

 • ...ni~ => sử dụng mục đích sd để

  Vruno, N

 • tối thiểu, cảm nhận nhiều

  ha/mo

 • ~ni yotte Vmasu => sáng tạo, phát minh

  N ha Ng phát minh ni yotte

 • ...soudesu => có vẻ sắp/sẽ

  Vmasu bỏ masu, A bỏ i, na

 • ...kimasu=>đi làm gì rồi về

  N de/kara V te

 • ...kimasu =>đi đến rồi về

  địa điểm he itte

 • kudasai<kuremasenka<kudasaimasenka<itadakemasenka

  V te cho ng ngang hàng, dưới mình

 • ...sugimasu II => quá mức độ k mong muốn

  V masu bỏ masu, A bỏ i, na

 • ...yasuidesu/nikuidesu =>dễ thực hiện khó TH

  Vmasu bỏ masu +

 • ...shimasu biến đổi đtượng

  N wo Aku Ani Nni

 • lựa chọn/quyết định

  N ni shimasu

 • ...baai ha ~ => trường hợp

  Vru,ta,nai Ai,na,Nno

 • ...noni ~ => trái ngược vs dự kiến

  V,Ai,na, N tthường da =>na

 • ...tokorodesu => thời điểm hđ, sv diễn ra

  V ru

 • ....tokorodesu => việc gì đó đang diễn ra

  V te iru

 • ....tokorodesu => việc gì đó mới kthúc

  V ta

 • ... bakaridesu=>cảm nhận tg ngắn

  Vta

 • ... bazudesu => phán đoán có căn cứ sẽ xảy ra

  Vru,Vnai, Ai,na, N no

 • ... sodesu nghe nói

  V thông thường

 • ...youdesu =>hình như/có lẽ

  V,Ai thường, na thường -da =>na, N thường -da=>no

 • ...ga shimasu => cảm nhận = giác quan

  A koe/oto/niai/aji

 • V sai khiến

  I. i=>a+semasu II.+sasemasu. III kosasemasu, sasemasu

 • sai/bắt/phân công/để cho ng nội đt

  Ng sai ha N bị sai wo V sk

 • sai/bắt/phân công/để cho ng ng đt

  Ng ni N2 wo V sai khiến

 • ...itadakemasenka => làm ơn, cho phép tôi

  V sai khiến te

 • V tôn kính

  V bị động nhóm 2, o+Vmsninarimasu/kudasai

 • tôn kính ng thứ 3

  tôn kính thể thông thường

 • nói lịch sự thể te

  te=> mashite

 • lịch sự của node

  Vmasu+node

 • khiêm nhường

  o Vshimasu nhóm 1, go nhóm 3