Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136

Kanji 2136

Last update 

Items (50)

 • Nhất: một

 • Nhị: hai

 • Đinh: can thứ tư

 • Thất: bảy

 • Trượng: chiều cao người

 • Tam: ba

 • Thượng: trên

 • Hạ: dưới

 • Vạn: mười nghìn

 • Dự: cho, cấp

 • Bất: không

 • Thả: và

 • Thế: thế giới

 • Khâu: cái đồi

 • Bính: can thứ ba

 • Lưỡng: cả hai

 • Tịnh: xếp hàng

 • Trung: bên trong

 • Xuyến: que xiên

 • Hoàn: tròn

 • Đan: màu đỏ

 • Chủ: chính yếu

 • Đảm: cái tô

 • Cửu: lâu dài

 • Phạp: nghèo, thiếu thốn

 • Thừa: lên xe

 • Ất: can thứ hai

 • Cửu: chín

 • Khất: ăn xin

 • Can: làm khô

 • Loạn: rối loạn

 • Nhũ: sữa

 • Liễu: hoàn tất, hiểu

 • Dự: dự định

 • Tranh: giành nhau

 • Sự: sự việc

 • Hỗ: giúp đỡ lẫn nhau

 • Ngũ: năm

 • Tỉnh: cái giếng

 • Á: châu Á

 • Vong: chết, mất

 • Giao: qua lại, trộn lẫn

 • Hưởng: nhận được

 • Kinh: thủ đô

 • Đình: nhà nhỏ

 • Nhân: người

 • Dĩ: từ, lấy làm mốc

 • Kim: bây giờ

 • Giới: giới thiệu

 • Lệnh: sai khiến