Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_02

Kanji 2136_02

Last update 

Items (50)

 • Hội: gặp, họp lại

 • Xí: kế hoạch

 • Dư: dư thừa

 • Thương: kho hàng

 • Tản: ô, dù

 • Nhân: nhân nghĩa

 • Phật: phật giáo

 • Sĩ: làm việc

 • Tha: khác

 • Phó: gắn vào

 • Đại: thay thế

 • Tiên: ông (bà) tiên

 • Kỹ: ca kỹ

 • Ngưỡng: tín ngưỡng

 • Trọng: tình bạn

 • Kiện: sự kiện

 • Nhiệm: nhiệm vụ

 • Phục: che đậy

 • Phạt: đánh

 • Giả: giả định

 • Truyền: truyền đạt

 • Hưu: nghỉ

 • Thể: thân mình

 • Bá: bác

 • Bạn: đi cùng

 • Thân: duỗi ra

 • Tứ: thăm hỏi

 • Tự: giống như

 • Đãn: tuy nhiên

 • Vị: vị trí

 • Đê: thấp

 • Trú: cư trú

 • Tá: phụ tá

 • Hà: cái gì

 • Tác: làm ra

 • Giai: tốt đẹp

 • Sử: sử dụng

  使

 • Giá: giá trị

 • Lệ: luật lệ

 • Thị: võ sĩ đạo

 • Cung: cung cấp

 • Y, ỷ: dựa vào

 • Vụ: khinh rẻ

 • Tính: sát nhập

 • Hầu: tước hầu

 • Xâm: xâm lấn

 • Tiện: tiện lợi

  便

 • Hệ: quan hệ

 • Xúc: thúc giục

 • Tuấn: Tài trí