Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_03

Kanji 2136_03

Last update 

Items (50)

 • Tục: phong tục

 • Bảo: bảo đảm

 • Tín: tin tưởng

 • Bổng: tiền lương

 • Yêm: tôi

 • Tu: sửa chữa

 • Bài: nghệ sĩ

 • Biếu: cái bao, cho, tặng

 • Cá: cá nhân

 • Bội: gấp hai lần

 • Đảo: ngã đổ

 • Hậu: khí hậu, thời tiết

 • Tá: mượn, vay

 • Phỏng: bắt chước

 • Trị: giá trị

 • Luân: đạo lý

 • Kiệm: tiết kiệm

 • Thiên: thiên lệch

 • Đình: ngừng, lưu lại

 • Kiện: khoẻ mạnh

 • Trắc: phía, bên

 • Ngẫu: ngẫu nhiên

 • Ngụy: giả tạo

 • Trinh: dò xét

 • Cẩn: ít ỏi

 • Vĩ: tài giỏi

 • Bàng: bên cạnh

 • Bị: chuẩn bị

 • Kiệt: kiệt xuất

 • Thôi: hối thúc

 • Trái: công trái, nợ

 • Thương: vết thương

 • Khuynh: khuynh hướng

 • Động: làm việc

 • Tăng: tăng lữ

 • Ngạo: ngạo mạn

 • Bộc: tôi, đầy tớ (Nam)

 • Tượng: hình tượng

 • Liêu: bạn, viên chức

 • Nghi: lễ nghi

 • Ức: trăm triệu

 • Nho: nho giáo

 • Thường: bồi thường, đền

 • Ưu: ưu việt

 • Nguyên: căn bản, nguồn

 • Huynh: anh trai

 • Sung: sung túc, đầy

 • Triệu: nghìn tỉ

 • Tiên: trước, tổ tiên

 • Quang: ánh sáng