Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_04

Kanji 2136_04

Last update 

Items (50)

 • Khắc: khắc phục

 • Miễn: bãi miễn

 • Nhi: nhi đồng

 • Đảng: phe đảng

 • Nhập: vào

 • Nội: bên trong

 • Toàn: toàn bộ

 • Bát: tám

 • Công: công cộng

 • Lục: sáu

 • Cộng: cùng nhau, chung

 • Binh: người lính

 • Cụ: đồ nghề

 • Điển: từ điển

 • Kiêm: kiêm nhiệm

 • Viên: tiền Nhật, tròn

 • Sách: DV đến quyển

 • Tái: lại lần nữa

 • Nhũng: lộn xộn

 • Tả: chụp, sao chép

 • Quán: đứng đầu

 • Minh: tg sau khi chết

 • Đông: mùa Đông

 • Lãnh: làm lạnh

 • Dã: luyện kim

 • Thê: thê thảm

 • Chuẩn: phê chuẩn

 • Đông: đông lạnh

 • Ngưng: đông đặc

 • Phàm: tầm thường

 • Xử: xử lý

 • Hung: hung ác

 • Xuất: lấy ra

 • Đột: lồi

 • Ao: lõm

 • Đao: cây đao

 • Nhận: lưỡi dao

 • Phân: phân chia, hiểu

 • Khoán: vé, khế ước

 • Thiết: cắt

 • Sơ: lần đầu

 • Ngải: cắt, xén

 • San: xuất bản

 • Hình: hình phạt, kết tội

 • Liệt: hàng lối

 • Phán: phân xử

 • Biệt: chia tay

 • Lợi: lợi ích

 • Đáo: đến nơi, chu đáo

 • Chế: hạn chế