Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_05

Kanji 2136_05

Last update 

Items (50)

 • Loát: in ấn

 • Thích: đâm, chích

 • Khắc: chạm trổ

 • Sát: một thoáng

 • Tắc: quy tắc

 • Tước: lột bỏ, vót

 • Tiền: phía trước

 • Phẫu: giải phẫu

 • Cương: cứng

 • Tễ: thuốc tễ

 • Kiếm: cây kiếm

 • Bóc: gở, bóc ra

 • Thặng: thặng dư

 • Phó: giúp, đi theo

 • Cát: làm vỡ, chia

 • Sáng: sáng tạo

 • Kịch: vở kịch

 • Lực: sức mạnh

 • Gia: thêm vào

 • Liệt: yếu kém

 • Lao: lao động

 • Nỗ: nỗ lực

 • Dũng: dũng cảm

 • Mộ: chiêu mộ

 • Thế: thế lực

 • Vụ: nghĩa vụ

 • Thắng: chiến thắng

 • Công: thành công

 • Trợ: trợ giúp

 • Lệ: khích lệ

 • Hiệu: hiệu quả

 • Hặc: hạch tội

 • Sắc: sắc lệnh

 • Bột: xảy ra, đột nhiên

 • Miễn: cố gắng

 • Động: di chuyển

 • Khám: dò xét, 6 giác quan

 • Cần: siêng năng

 • Khuyến: khuyên bảo

 • Huân: Công trạng

 • Câu: Cong

 • Hoá: biến hoá

 • Bao: Bao bọc

 • Tượng: thợ

 • Khu: quận, vùng

 • Thất: đv đếm con vật

 • Y: y học

 • Nặc: trú ẩn

 • Thập: mười

 • Thiên: một nghìn