Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_08

Kanji 2136_08

Last update 

Items (50)

 • Quyển: phạm vi

 • Viên: vườn

 • Thổ: đất

 • Thuỳ: rủ xuống

 • Áp: đè nén

 • Tại: ở, hiện diện

 • Hình: khuôn mẫu

 • Cơ: căn bản

 • Đường: nhà lớn

 • Đọa: rơi, sa xuống

 • Kiên: cứng rắn

 • Lũy: thành lũy.

 • Tố: đắp, tạc tượng

 • Đồ: sơn phết

 • Mộ: ngôi mộ

 • Mặc: mực tàu

 • Thục: trường tư

 • Trụy: rơi xuống

 • Khẩn: khai khẩn

 • Bích: bức tường

 • Địa: trái đất, đất

 • Phản: cái dốc

 • Quân: bình quân

 • Phường: thầy tu

 • Khanh: cái hố

 • Bình: đv đo diện tích

 • Thành: thành lũy

 • Viên: hàng rào

 • Mai: chôn lấp

 • Vực: vùng miền

 • Bồi: trau dồi

 • Quật: hào nước

 • Trủng: mô đất

 • Đê: bờ đê

 • Kham: cam chịu

 • Trường: chỗ, nơi chốn

 • Tháp: ngọn tháp

 • Khối: tảng, miếng, đống

 • Diêm: muối

 • Cảnh: biên giới

 • Tăng: gia tăng

 • Phần: mộ phần

 • Đàn: bệ cao, lễ đài

 • Hoại: bị hư

 • Nhưỡng: đất trồng trọt

 • Chấp: thực hành

 • Báo: tin tức

 • Sĩ: lực sĩ

 • Tráng: cường tráng

 • Thanh: giọng nói