Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_11

Kanji 2136_11

Last update 

Items (50)

 • Thức: biết, nhận rõ

 • Lương: phải, tốt, giỏi

 • Nghi: ngờ vực

 • Lý: lý luận, nguyên lý

 • Giải: giải quyết, làm lỏng, chải

 • Khổ: đau khổ, chịu đựng

 • Lương: kéo ra, mở rộng, dán, trát

 • Bạo, bộc: hại, tàn ác, bộc lộ

 • Trước: đến, mặc

 • Kích: tấn công, đánh, bắn

 • Tảo: chèo, đạp

 • Phu: trải, lát, đặt

 • Vật: vật thể, vạn vật

 • Phong: gió, xuất hiện, kiêu

 • Lữ: xương sống, chống cự

 • Chú: ghi chép, chú thích

 • Túc: chân, bước, đủ, thêm vào

 • Phối: phân phát

 • Bố: vải

 • Phóng: bắn, thả

 • Quật: đào

 • Đầu: ném

 • Kế: đo, dự án, tổng cộng

 • Trắc: đo lường

 • Định: được quyết định, chắc chắn

 • Lượng: sức chứa, số lượng

 • Đột: xô đụng, đột nhiên

 • Cận: gần

 • Kỳ: tới gần, gặp, rơi vào

 • Hoành: ngang, bên, hư, xấu

 • Tẩm: ngủ

 • Túy: say rượu, mê

 • Chỉ: dừng lại, cấm, thôi

 • Chẩn: coi bệnh

 • Kiến: nhìn, xem

 • Vũ: nhảy múa, biến đổi

 • Điểm: dấu chấm, vết

 • Giá: làm việc kiếm sống

 • Thời: thời gian

 • Gian: ở giữa, thời gian

 • Phất: trả, quét đi, che đậy

 • Nhập: chen, lắp, tính vào

 • Tử: con

 • Chỉ: giấy

 • Tệ: tiền giấy

 • Ngạnh: cứng, ương ngạnh

 • Hóa: trách nhiệm

 • Kim: kim loại, tiền

 • Tiền: tiền tệ

 • Chi: nhánh, giúp, trả tiền, chia rẽ