Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_12

Kanji 2136_12

Last update 

Items (50)

 • Dự: gởi nhận, kí thác tiền

 • Lãnh: thông suất, quản trị, nhận, tài năng

 • Thư: thơ, sách viết

 • Thỉnh: yêu cầu, nhận

 • Cầu: yêu cầu

 • Hành: đi

 • Hắc: màu đen, tối tăm

 • Tự: chữ

 • Xích: màu đỏ

 • Cao: đắt

 • An: yên, không lo, rẻ

 • Vi: làm, là, có, vì

 • Thế: thay, được thay

 • Nạp: nộp, trả, gắn vào, chứa

 • Trừ, trữ: được lợi nhuận

 • Thủ: tay người

 • Tỉnh: xem xét, bỏ sót, bộ

 • Số: con số, đếm, lặp lại

 • Phong: nhiều, giàu

 • Phú: giàu có, đầy đủ

 • Vô: không có, chưa

 • Hạn: giới hạn

 • Bành: phình lên, buồn

 • Phí: thua

 • Dụng: sử dụng, dùng

 • Đảm: mang, chịu

 • Cảnh: hình ảnh, cảnh sắc

 • Hiện: bây giờ, có thật

 • Tự: chính mình, tự nhiên

 • Cơ, ky: máy móc, dệt

 • Sở: chỗ

 • Đắc: môi lợi, làm vừa lòng

 • Ức: đè nén, kìm chế

 • Toán: đếm, tính

 • Ích: lợi dụng, tăng thêm, giàu có

 • Tổn: mất, thiệt hại

 • Hại: tổn hại

 • Tài: bị mua, đánh bại, mang nợ

 • Chính: làm đúng, quản trị

 • Kinh: kinh tuyến, kinh sách, dòng thời gian

 • Giảm: trừ, bớt xuống, rút lại

 • Biện: hùng biện, phân biệt

 • Bổ: cung cấp, bù thêm, sữa chữa

 • Bồi: đền, thường

 • Tế: được làm xong, được trả

 • Trạng: tinh thể, hình thức

 • Huống: hoàn cảnh, tình hình

 • Nhai: đường lớn, dãy phố

 • Đầu: (đv đếm con vật) cái đầu

 • Tập: gom, gom lại