Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_12+

Kanji 2136_12+

Last update 

Items (50)

 • Minh: ánh sáng, sạch

 • Nhật: ngày, ban ngày

 • Hậu: phía sau

 • Bản: sách, gốc

 • Niên: năm tuổi

 • Tối: cao nhất, rất, giỏi hơn

 • Dực: kế tiếp

 • Thứ: sau đây, kế tiếp

 • Tây: phía Tây

  西

 • Lịch: tấm lịch, niên đại

 • Thuấng: một thoáng

 • Tảo: sớm, nhanh, trước

 • Tốc: nhanh, làm lẹ

 • Khoảnh: chốc lát, về phía

 • Thường: luôn, hay, mãi

 • Đồ: đường lối

 • Đoan: ngay thẳng, đầu

 • Thất: phòng

 • Trạch: nhà cửa

 • Sản: đẻ con, sản xuất, sở hữu

 • Ốc: mái, nhà

 • Gia: nhà, gia đình

 • Phòng: ngăn ngừa, bảo vệ

 • Phạm: phạm tội, xâm phạm

 • Tống: tiễn, gởi

 • Sinh: đời sống, sinh sống

 • Quan: hiện ra, xem xét, ý thức

 • Nhai: bờ bên, cùng

 • Tổ: tổ tiên

 • Tôn: cháu

 • Thân: thân mật, cha mẹ

 • Tộc: dòng họ, bộ tộc

 • Thích: người thân

 • Loại: chủng loại

 • Tùng, tòng: vâng lời, theo

 • Nghiệp: sự nghiệp

 • Địch: kẻ thù

 • Phương: phía, vuông

 • Du: dầu

 • Đoạn: quyết định, từ chối

 • Thị: xem, nhìn, quan sát

 • Bút: bút lông, biên, chép

 • Giả: người

 • Trước: viết, xuất bản

 • Thọ: lâu dài, sống lâu

  寿

 • Bình: ngay thẳng, bằng phẳng

 • Tài: giỏi, khả năng

 • Năng: khả năng, vai trò

 • Huệ: may, ban phước

 • Tiềm: ẩn, giấu