Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_07

Kanji 2136_07

Last update 

Items (50)

 • Tự: nối dõi

 • Triệu: mời, vẫy

 • Đài: nền cao

 • Cổ: cũ, xưa

 • Các: mỗi, những

 • Hợp: thích hợp

 • Cát: tốt lành

 • Phủ: phủ định

 • Hàm: bao gồm

 • Cáo: báo cáo

 • Triết: Triết học

 • Đường: nhà Đường

 • Thần: đôi môi

 • Khải: mở, nói, chỉ bảo

 • Hỉ: vui mừng

 • Thiện: tốt, giỏi

 • Hữu: bên phải

 • Danh: tên

 • Hậu: hoàng hậu

 • Quân: anh, chị

 • Hoà: hoà bình

 • Thổ: nôn mửa

 • Khiếu: thét, kêu lên

 • Hấp: hít, hút

 • Ngâm: ngâm thơ

 • Xuý: thổi

 • Vị: mùi vị

 • Hô: gọi

 • Mệnh: ra lệnh

 • Tiếu: nở hoa

 • Toa: xúi giục

 • Hát: quát mắng

 • Duy: duy nhất

 • Xướng: ca hát

 • Hoán: hô hoán

 • Khiết: ăn uống

 • Thán: than vãn

 • Phún: phun ra

 • Chúc: dặn bảo

 • Hách: hăm doạ

 • Tù: tù nhân

 • Tứ: bốn

 • Hồi: đi quanh, lần

 • Nhân: nguyên nhân

 • Đoàn: nhóm, đoàn thể

 • Đồ: bản đồ

 • Khốn: khó khăn

 • Vi: vay quanh

 • Cố: cứng

 • Quốc: đất nước