Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_06

Kanji 2136_06

Last update 

Items (50)

 • Thăng: 1,8 lít

 • Ngọ: trưa, chi thứ 7

 • Bán: một nửa

 • Tốt: tốt nghiệp

 • Trác: cái bàn

 • Nam: hướng Nam

 • Hiệp: Hiệp lực

 • Bác: thông suốt

 • Chiếm: chiếm lĩnh, bói

 • Nguy: nguy hiểm

 • Ấn: in ấn

 • Noãn: trứng

 • Khước: từ chối

 • Tức: ngay, tức là

 • Tá: bán sỉ

 • Quyển: cuốn, cuộn

 • Ách: không may

 • Hậu: dày

 • Nguyên: cánh đồng

 • Khứ: lìa bỏ

 • Tham: tham gia

 • Hựu: lại nữa

 • Cập: phổ cập

 • Song: đôi, cả hai

 • Hữu: bàn bè

 • Phản: phản đối

 • Thu, Thâu: thu nhập

 • Thúc: cô, chú

 • Thủ: lấy

 • Tự: bày tỏ

 • Thụ: nhận, chịu

 • Khẩu: miệng

 • Sử: lịch sử

 • Hiệu: số hiệu

 • Trình: trình lên

 • Ngô: nước Ngô

 • Phẩm: sản phẩm

 • Viên: nhân viên

 • Khí: dụng cụ

 • Cú: câu cú

 • Khả: khả năng

 • Ty, tư: quản trị

 • Hướng: phương hướng

 • Đồng: giống nhau

 • Lại: quan, viên chức

 • Chu: chung quanh

 • Ai: thương hại

 • Thương: buôn bán

 • Vấn: hỏi, vấn đề

 • Tang: đám tang