Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Jose Jun No.01

Jose Jun No.01

Last update 

Jose Jun, Duy Handsome, Duy Laos

Items (19)

 • bỏ, từ bỏ

  abandon

 • bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ

  abandoned

 • khả năng, năng lực

  ability

 • có năng lực, có tài

  able

 • khoảng, về

  about

 • ở trên, lên trên

  above

 • ở, ra nước ngoài, ngoài trời

  abroad

 • sự vắng mặt

  absence

 • vắng mặt, nghỉ

  absent

 • tuyệt đối, hoàn toàn

  absolute

 • tuyệt đối, hoàn toàn

  absolutely

 • thu hút, hấp thu, lôi cuốn

  absorb

 • lộng hành, lạm dụng

  abuse

 • học viện, ĐH, viện hàn lâm

  academic

 • trọng âm, dấu trọng âm

  accent

 • chấp nhận, chấp thuận

  accept

 • có thể chấp nhận, chấp thuận

  acceptable

 • lối, cửa, đường vào

  access

 • tai nạn, rủi ro

  accident