Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji n3 -2

Kanji n3 -2

Last update 

kanji n3 -2

 • image description
  1downloads
 • image description
  1946puzzles solved
 • INSTALL

Items (98)

 • ĐẢO

 • CẢNG

 • KIỀU

 • THẮNG

 • PHỤ

 • TÁN

 • THÀNH

 • TUYỆT

 • ĐỐI

 • TỤC

 • TỪ

 • ĐẦU

 • TUYỂN

 • ƯỚC

 • THÚC

 • THỦ

 • QUÁ

 • MỘNG

 • ĐÍCH

 • THỦ

 • PHIÊN

 • TUẾ

 • MAI

 • ỨC

 • ĐIỂM

 • GIAI

 • ĐOẠN

 • HÀO

 • BỘI

 • THỨ

 • THA

 • CÁT

 • KẾT

 • HÔN

 • CUNG

 • CỘNG

 • LƯỠNG

 • NHƯỢC

 • LÃO

 • TỨC

 • NƯƠNG

 • ÁO

 • TƯỚNG

 • TỔ

 • DỤC

 • TÍNH

 • CHIÊU

 • DU

 • VỊNH

 • NOÃN

 • LƯƠNG

 • TĨNH

 • CÔNG

 • VIÊN

 • NHẬP

 • LIÊN

 • SONG

 • TRẮC

 • DIỆP

 • CẢNH

 • HÌNH

 • BÌNH

 • CHIẾN

 • TRANH

 • CHÍNH

 • TRỊ

 • TẾ

 • PHÁP

 • LUẬT

 • TẾ

 • QUAN

 • HỆ

 • NGHỊ

 • ĐẢNG

 • TOÀN

 • BỘ

 • TẤT

 • YẾU

 • DO

 • GIỚI

 • PHẤT

 • TRẠC

 • TẨM

 • HOẠT

 • DŨNG

 • MẠT

 • TRẠCH

 • TẾ

 • GIÁC

 • VONG

 • QUYẾT

 • ĐỊNH

 • THỤ