Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Friends_1

Friends_1

Last update 

Friends

Items (32)

 • À đây rồi !

  Well, there’s

 • Nôm na là thế này !

  Let me put in this way

 • Khỏe như vâm !

  As healthy as a horse

 • Tâng rất cao !

  Go through the roof

 • Không biết không có tội !

  No harm no fault

 • Ăn khỏe như hùm !

  Eat like a horse

 • Nói dối

  Liar liar pants on fire

 • Why

  How come

 • Thả diều

  Fly the kite

 • học thêm

  Receive extra tuition

 • Lớp học thêm

  Personal tuition

 • Sử dụng nhân viên là …

  Staff by

 • Được quản lý bởi

  Man by

 • kiếm được

  Earn (the sack)

 • công bằng

  Fair and square

 • Khóa học vỡ lòng.

  Crash course

 • Học vẹt.

  Rote-learning

 • Không có chỗ

  Leave little room for

 • để dành chỗ cho …

  Save room for

 • Không có chỗ cho sai lầm.

  No room for error

 • Dứt điểm một lần cho xong.

  Once and for all

 • cải thiện

  Rub up on | brush up on

 • Tăng lại

  Spruce up

 • có hiệu quả

  Work a treat | work like a charm

 • Làm quen với…

  Take to (V-ing)

 • Cứng nhắc

  Hard and fast

 • Nói đáng tin

  Speak with authority

 • Tự tin

  Nature authority

 • Chân lý

  Gospel (truth)

 • Truyền tải ý tưởng

  Get their point across

 • chuẩn bị nước tắm cho …

  Draw sb a bath

 • tình cờ đi qua tôi do st

  In the neighborhood