Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Schwedische Verben 4 / 5

Schwedische Verben 4 / 5

Last update 

Items (25)

 • scheinen

  skiner sken skinit

 • schlagen

  slår slog slagit

 • kochen

  lagar lagade lagat

 • fluchen, schwören

  svär svor svurit

 • halten

  håller höll hållit

 • antworten

  svarar svarade svarat

 • saugen

  suger sög sugit

 • kommen

  kommer kom kommit

 • spezieren

  promenerar promenerade promenerat

 • steigen

  stiger steg stigit

 • nehmen

  tar tog tagit

 • sprechen

  talar talade talat

 • lernen

  lär lärde lärt

 • kriechen

  kryper kröp krupit

 • bieten

  bjuder bjöd bjudit

 • schneuzen

  snyter snöt snutit

 • es gibt

  finns fanns funnits

 • sollen

  bör borde bort

 • fahren

  kör körde kört

 • müssen

  måste måste måst

 • schreiben

  skriver skrev skrivit

 • verstehen

  förstår förstod förstått

 • arbeiten

  jobbar jobbade jobbat

 • essen

  äter åt ätit

 • (mit)fahren

  åker åkte åkt