Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 1-50

512 kanji 1-50

Last update 

512 kanji

Items (49)

 • nhị

 • tam

 • tứ

 • ngũ

 • lục

 • thất

 • bát

 • cửu

 • thập

 • bách

 • thiên

 • vạn

 • viên

 • khẩu

 • mục

 • nhật

 • nguyệt

 • hỏa

 • thủy

 • mộc

 • kim, tiền

 • thổ

 • diệu

 • bản, bổn

 • nhân

 • kim

 • tự

 • thời

 • bán

 • đao

 • phân

 • thượng

 • hạ

 • trung

 • ngoại

 • hữu

 • công

 • tả

 • tiền

 • hậu

 • ngọ

 • môn

 • gian

 • đông

 • tây

  西

 • nam

 • bắc

 • điền

 • lực