Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 51-96

512 kanji 51-96

Last update 

Items (45)

 • nữ

 • tử

 • học

 • sinh

 • tiên

 • phụ

 • mẫu

 • niên

 • khứ

 • mỗi

 • vương

 • quốc

 • kiến

 • hành

 • mễ

 • lai

 • lương

 • thực

 • ẩm

 • hội

 • nhĩ

 • văn

 • ngôn

 • thoại

 • lập

 • đãi

 • chu - xung quanh

 • chu - tuần

 • đại

 • tiểu

 • cao

 • an

 • tân

 • cổ

 • nguyên

 • khí

 • đa

 • thiếu

 • quảng

 • tảo

 • trường

 • minh

 • hảo, hiếu

 • hữu