Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 131-180

512 kanji 131-180

Last update 

Items (50)

 • xuân

 • hạ, giạ, giá

 • thu

 • đông - mùa đông

 • triêu, triều(sáng)

 • trú (ban trưa)

 • tịch

 • phương

 • vãn (buổi tối)

 • dạ (ban đêm)

 • tâm

 • thủ (tay)

 • túc

 • thể

 • thủ (cổ), thú

 • đạo, đáo

 • san, sơn

 • xuyên

 • lâm

 • sâm ( rậm rạp)

 • không, khống

 • hải

 • hóa

 • hoa

 • thiên ( bầu trời)

 • xích (đỏ)

 • thanh ( màu xanh )

 • bạch

 • hắc(đen, hắc ám)

 • màu sắc

 • ngư

 • khuyển

 • liêu, liệu(đo lường, tính)

 • phản

 • phạn, phãn (cơm)

 • ngưu (bò)

 • độn, đồn(lợn con)

 • điểu

 • nhục, nhụ, nậu

 • trà

 • dư, dữ (thường, ta, tôi)

 • dã (cánh đồng)

 • thái (rau)

 • thiết, thế (cắt)

 • tác(nhấc, làm lên)

 • vị, mùi( chưa)

 • vị

 • âm

 • lạc, nhạc (an lạc)