Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 181-230

512 kanji 181-230

Last update 

Items (50)

 • quảng

 • tảo

 • trường

 • minh

 • hảo, hiếu

 • hữu

 • nhập

 • xuất

 • thị

 • đinh

 • thôn

 • điện

 • xa

 • dịch

 • giáo, hiệu, hào

 • điếm - tửu điếm

 • ngân

 • bệnh

 • viện

 • hưu

 • tẩu

 • khởi

 • bối (con sò)

 • mãi

 • mại

 • độc (độc giả)

 • thư

 • quy

 • miễn (cố gắng)

 • cung

 • trùng

 • cường, cưỡng

 • trì (cầm, giữ)

 • danh

 • ngữ

 • xuân

 • hạ, giạ, giá

 • thu

 • đông - mùa đông

 • triêu, triều(sáng)

 • trú (ban trưa)

 • tịch

 • phương

 • vãn (buổi tối)

 • dạ (ban đêm)

 • tâm

 • thủ (tay)