Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 281-330

512 kanji 281-330

Last update 

Items (50)

 • thế

 • giới

 • độ, đạc

 • hồi, hối

 • dụng

 • dân

 • chú

 • ý

 • đầu

 • nhan

 • thanh

 • đặc

 • biệt

 • trúc

 • hợp, hiệp, cáp

 • đáp

 • chánh, chính

 • đồng

 • kế, kê

 • kinh

 • tập

 • bất, phầu, phủ, phi

 • tiện

  便

 • tràng, trường

 • hộ

 • khu

 • trì

 • phát

 • kiến

 • vật

 • phẩm

 • lữ

 • thông

 • tiến

 • hoàn

 • nhiệt

 • lãnh

 • cam

 • ô

 • quả

 • noãn

 • mãnh

 • tửu

 • diêm

 • phó

 • phiến

 • thiêu

 • tiêu

 • cố