Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 331-380

512 kanji 331-380

Last update 

Items (50)

 • tiếu

 • khấp

 • nộ

 • hạnh

 • bi

 • khổ

 • thống

 • sỉ

 • phối

 • khốn

 • tân

 • miên

 • tàn

 • niệm

 • cảm

 • tình

 • giác

 • vong

 • quyết

 • định, đính

 • bỉ bí bì tỷ - so sánh, bì

 • thụ- nhận

 • thụ - truyền thụ

 • đồ

 • luyện

 • phục, phúc

 • biểu

 • đô

 • huyện

 • sở

 • ốc

 • đường - gian nhà chính

 • tốt, tuất, thốt - tốt nghiệp

 • vi - khác nhau

 • dịch

 • giai - mọi người

 • bỉ - anh kia

 • toàn

 • bộ

 • tất

 • yếu, yêu

 • hà, hạ - chuyển hành lý

 • do - vì

 • giới - chu đáo, tỉ mỉ

 • lợi

 • phất - trả tiền

 • trạc- rửa, giặt

 • tẩm - ngủ

 • dũng - nhảy