Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 381-430

512 kanji 381-430

Last update 

Items (50)

 • hoạt, quạt

 • mạt

 • trạch - nhà ở

 • tế sái - lễ hội

 • bình, biền

 • hòa, họa

 • chiến

 • tranh, tránh

 • chánh, chính

 • trì, trị

 • kinh - qua

 • tế - kết thúc

 • pháp

 • luật

 • tế - giao tiếp

 • quan

 • hệ - buộc

 • nghĩa

 • nghị - bàn

 • đảng

 • du - chơi

 • vịnh - bơi

 • bỉ - mỏi mệt

 • noãn - ấm

 • lương, lượng - mát

 • tĩnh

 • công - công cộng

 • viên

 • vào

 • liên

 • song - cửa sổ

 • trắc - phía

 • diệp diếp

 • cảnh

 • kí, nhớ kĩ, ghi chép

 • hình, hình thể

 • cát

 • kết = nối, buộc

 • hôn - kết hôn

 • cộng, cung

 • cung-cùng nhau

 • lưỡng, lạng

 • nhược nhã - trẻ

 • lão

 • tức - hơi thở

 • nương

 • áo, úc - bên trong

 • tương, thương, tướng - điều khiển

 • tổ

 • dục-lớn lên