Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 431-480

512 kanji 431-480

Last update 

Items (50)

 • tính - giới tính

 • chiêu, thiêu thiều, mời

 • thủ - chịu lấy, dùng

 • tối - rất, tột cùng

 • phiên, phan, ba, bà - lượt

 • tuế - tuổi, năm

 • mai - cái quả, gốc cây

 • sách

 • ức - liệu lường, 100 triệu

 • điểm

 • giai - bậc thềm

 • đoạn

 • hào, hiệu

 • bội

 • thứ - lần lượt

 • lặp - repetition

 • tha - khác, kẻ kia

 • thắng, thăng

 • phụ - thua

 • tán

 • thành - hoàn thành

 • tuyệt

 • đối

 • tục - tiếp tục

 • từ - từ ngữ

 • đầu - ném, quảng đi

 • tuyển, tuyến

 • ước - thắt, bó, hạn chế, điều ước, ước hẹn

 • thúc, thú - bó buộc

 • thủ, thú - giữ, coi

 • quá, qua

 • mộng, mông

 • đích, đê

 • phi

 • ki, cơ - cái máy

 • thất - thất bại, mất

 • thiết

 • tốc

 • trì - đến muộn

 • trú

 • bạc, phách - ghé vào

 • thuyền

 • tọa

 • tịch - cái chiếu, chỗ ngồi

 • đảo

 • lục - đất liền

 • cảng

 • kiều, khiêu, cao - cầu

 • giao - chơi