Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 kanji 480-512

512 kanji 480-512

Last update 

Items (32)

 • thân - lại, đến, khỉ, lời nói

 • thần

 • dạng

 • tín

 • điều, điệu - điều tra

  調

 • tra

 • tương, tướng

 • đàm

 • án - khảo xét, cái bàn, cái mâm

 • nội

 • quân - vua

 • hạnh - đạt được

 • tinh - sao

 • tuyết

 • hàng, giáng - hàng phục, rụng xuống

 • trực - thẳng, ngay thẳng

 • nguy

 • hiểm

 • thập, thiệp, kiệp - nhặt, thu thập

 • xá, xả - vứt bỏ

 • lệ - quay lại

 • hấp - hút vào

 • phóng, phỏng - buông thả

 • biến - biến đổi

 • xỉ - răng

 • phát - tóc

 • hội - hội họa

 • hoành, hoạnh, quáng - bề ngang

 • đương, đang, đáng - đòn, truy kích

 • truyền

 • tế - nhỏ, tinh tế

 • vô, mô - không