Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 200

Kanji 200

Last update 

tia_nang_amap

Items (50)

 • ngoại

 • nội

 • bộ

 • dịch

 • viện

 • địa

 • thiết

 • công

 • trường

 • đồ

 • quán

 • công

 • viên

 • trú

 • sở

 • phiên

 • hiệu

 • thị

 • đinh

 • thôn

 • khu

 • đô

 • phủ

 • huyện

 • đảo

 • kinh

 • dạng

 • luyện

 • tập

 • miễn

 • cường

 • nghiên

 • cứu

 • lưu

 • chất

 • vấn

 • đề

 • đáp

 • túc

  宿

 • chính

 • trị

 • kinh

 • tế

 • lịch

 • sử

 • dục

 • hóa

 • khoa