Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_16

Kanji 2136_16

Last update 

Items (50)

 • Đích: chính, hợp pháp

 • Khổng: cái lỗ, khổng giáo

 • Cô: cô độc

 • Vũ: vũ trụ

 • Hoàn: hoàn thành

 • Tôn: tôn giáo

 • Quan: viên chức

 • Trụ: vũ trụ

 • Nghi: tốt, thích đáng

 • Bảo: châu báu

 • Uyển: đích đến

 • Tuyên: tuyên truyền

 • Cung: cung điện, đền

 • Tể: chủ

 • Yến: yến tiệc

 • Dung: bao dung

 • Tiêu: chớm đêm

 • Túc: nhà trọ

  宿

 • Tịch: buồn

 • Ký: ký gởi

 • Hàn: trời lạnh, rét

 • Khoan: khoan dung, nhân từ

 • Sát: quan sát

 • Quả: quả phụ

 • Ninh: yên ổn

 • Thẩm: thẩm tra

 • Liêu: quán, khách sạn

 • Thốn: khoảng 3 cm

 • Tương: tương lai

 • Tự: chùa

 • Tôn: tôn kính

 • Tầm: hỏi thăm

 • Đạo: chỉ đạo

 • Đối: phản đối

 • Phong: phong kiến

 • Xạ: bắn

 • Úy: sỹ quan

 • Thượng: hơn nữa, tôn kính

 • Tựu: tới. Giao ước

 • Xích: thước đo chiều dài

 • Tận: cố sức

 • Ni: ni cô

 • Cừu: cái mông

 • Vĩ: cái đuôi

 • Niệu: nước tiểu

  尿

 • Cục: Bộ phân

 • Cư: hiện diện, ở

 • Giới: đạt đến

 • Khuất: nhượng bộ

 • Triển: phát triển