Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_17

Kanji 2136_17

Last update 

Items (50)

 • Thuộc: phụ thuộc

 • Tằng: tầng, bậc

 • Đồn: đóng quân

 • Sơn: núi

 • Nhạc: núi cao

 • Cương: cái đồi

 • Đảo: hòn đảo

 • Nham: tảng đá

 • Ngạn: bờ biển

 • Sùng: tôn kính

 • Băng: sạc lở

 • Nhai: vách núi

 • Lam: giông tố

 • Kỳ: phân nhánh

 • Giáp: mỏm đất

 • Hạp: thung lũng

 • Phong: ngọn núi

 • Châu: châu lục

 • Tuần: Đi xem xét

 • Công: công nghiệp, khéo

 • Xảo: khéo léo, giỏi

 • Cự: khổng lồ, lớn

 • Tả: bên trái

 • Sai: khác biệt

 • Kỷ: tự bản thân

 • Cân: cái khăn

 • Thị: chợ, phố

 • Hy: hy vọng, hiếm

 • Đế: vua, trời

 • Đới: dây đai

 • Tịch: chỗ ngồi

 • Thường: thường, luôn

 • Mạc: cái màn

 • Súy, soái: vị chỉ huy quân

 • Sư: thầy, cô

 • Phàm: buồm

 • Trướng: sổ sách, ghi sổ

 • Mạo: cái nón, mũ

 • Phúc: bề rộng

 • Hạnh: hạnh phúc

 • Cán: phần chính

 • Ảo: ảo giác

 • Ấu: non nớt

 • U: sâu kín

 • Kỷ: bao nhiêu

 • Tự trật tự

 • Điếm: cửa hàng

 • Phủ: thủ phủ

 • Độ: lần, độ

 • Đình: sân, tòa án