Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji 2136_18

Kanji 2136_18

Last update 

Items (46)

 • Tọa: ngồi, chòm sao

 • Khố: cái kho

 • Khang: yên vui

 • Dung: tầm thường

 • Lang: hành lang

 • Liêm: trong sạch

 • Đình: sân đình, công sở

 • Diên: kéo dài, hoãn

 • Kiến: xây cất

 • Biện: hùng biện

 • Lộng: lộng hành

 • Tệ: tệ nạn

 • Thức: phương thức

 • Nhị: hai

 • Cung: cung

 • Điếu: thăm người chết

 • Đệ: em trai

 • Dẫn: kéo ra

 • Huyền: dây cung

 • Trương: căng ra

 • Cường: mạnh

 • Đạn, đàn: viên đạn, đánh đàn

 • Nhược: yếu

 • Hình: hình dạng

 • Điêu: chạm khắc

 • Chương: quảng bá

 • Ảnh: bóng, hình

 • Dịch: vai trò

 • Bỉ: anh ta, hắn

 • Vãng: đi qua

 • Chinh: đánh dẹp

 • Kính: đường kính

 • Đãi: chờ đợi, tiếp đón

 • Luật: pháp luật

 • Hậu: phía sau, sau

 • Từ: thong thả

 • Đồ: học trò

 • Tòng: tuân theo

 • Đắc: thu được

 • Ngự: từ kính ngữ

 • Phục: trở lại

 • Tuần: tuần hoàn

 • Vi: nhỏ, tinh vi

 • Trưng: đặc trưng

 • Đức: đạo đức

 • Triệt: phá hủy, thông suốt