Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_1

Oxford_3000_1

Last update 

Oxford_3000_1

Items (49)

 • bị bỏ rơi,bị ruồng bỏ

  abandoned - (adj) - /ə'bændənd/

 • khả năng,năng lực

  ability - (n) - /ə'biliti/

 • có năng lực,có tài

  able - (adj) - /'eibl/

 • không có năng lực,không có tài

  unable - (adj) - /'ʌn'eibl/

 • khoảng,về

  about - (adv).,prep. - /ə'baut/

 • ở trên,lên trên

  above - prep.,(adv) - /ə'bʌv/

 • ở,ra nước ngoài,ngoài trời

  abroad - (adv) - /ə'brɔ:d/

 • sự vắng mặt

  absence - (n) - /'æbsəns/

 • vắng mặt,nghỉ

  absent - (adj) - /'æbsənt/

 • tuyệt đối,hoàn toàn

  absolute - (adj) - /'æbsəlu:t/

 • một cách tuyệt đối,hoàn toàn

  absolutely - (adv) - /'æbsəlu:tli/

 • thu hút,hấp thu,lôi cuốn

  absorb - (v) - /əb'sɔ:b/

 • lộng hành,lạm dụng

  abuse - (n)(v) - /ə'bju:s/

 • thuộc học viện,ĐH,viện hàn lâm

  academic - (adj) - /,ækə'demik/

 • trọng âm,dấu trọng âm

  accent - (n) - /'æksənt/

 • chấp nhận,chấp thuận

  accept - (v) - /ək'sept/

 • có thể chấp nhận,chấp thuận

  acceptable - (adj) - /ək'septəbl/

 • không thể chấp nhận

  unacceptable - (adj) - /'ʌnək'septəbl/

 • lối,cửa,đường vào

  access - (n) - /'ækses/

 • tai nạn,rủi ro

  accident - (n) - /'æksidənt/

 • do tai nạn

  by_accident - (n) - /'æksidənt/

 • tình cờ,bất ngờ

  accidental - (adj) - /,æksi'dentl/

 • tình cờ,ngẫu nhiên

  accidentally - (adv) - /,æksi'dentəli/

 • sự thích nghi,điều tiết

  accommodation - (n) - /ə,kɔmə'deiʃn/

 • đi theo,đi cùng,kèm theo

  accompany - (v) - /ə'kʌmpəni/

 • theo,y theo

  according_to - prep. - /ə'kɔ:diɳ/

 • tài khoản,kế toán; tính toán,tính đến

  account - (n)(v) - /ə'kaunt/

 • đúng đắn,chính xác,xác đáng

  accurate - (adj) - /'ækjurit/

 • đúng đắn,chính xác

  accurately - (adv) - /'ækjuritli/

 • tố cáo,buộc tội,kết tội

  accuse - (v) - /ə'kju:z/

 • đạt được,dành được

  achieve - (v) - /ə'tʃi:v/

 • thành tích,thành tựu

  achievement - (n) - /ə'tʃi:vmənt/

 • axit

  acid - (n) - /'æsid/

 • công nhận,thừa nhận

  acknowledge - (v) - /ək'nɔlidʤ/

 • dành được,đạt được,kiếm được

  acquire - (v) - /ə'kwaiə/

 • qua,ngang qua

  across - (adv).,prep. - /ə'krɔs/

 • hành động,hành vi,cử chỉ,đối xử

  act - (n)(v) - /ækt/

 • hành động,hành vi,tác động

  action - (n) - /'ækʃn/

 • hành động

  take - action

 • tích cực hoạt động,nhanh nhẹn

  active - (adj) - /'æktiv/

 • hoạt động 1 cách tích cực

  actively - (adv) - /'æktivli/

 • sự tích cực,sự lanh lợi

  activity - (n) - /æk'tiviti/

 • diễn viên

  actor,actress - (n) - /'æktə//'æktris/

 • thực tế,có thật

  actual - (adj) - /'æktjuəl/

 • hiện nay,hiện tại

  actually - (adv) - /'æktjuəli/

 • quảng cáo

  ertisement - (adv) - /əd'və:tismənt/

 • tra,lắp vào

  adapt - (v) - /ə'dæpt/

 • cộng,thêm vào

  add - (v) - /æd/

 • tính cộng,phép cộng

  addition - (n) - /ə'diʃn/