Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_2

Oxford_3000_2

Last update 

Oxford_3000_2

Items (49)

 • thêm vào,tăng thêm

  additional - (adj) - /ə'diʃənl/

 • địa chỉ,đề địa chỉ

  address - (n)(v) - /ə'dres/

 • đầy,đầy đủ

  adequate - (adj) - /'ædikwit/

 • tương xứng,thỏa đáng

  adequately - (adv) - /'ædikwitli/

 • sửa lại cho đúng,điều chỉnh

  adjust - (v) - /ə'dʤʌst/

 • sự khâm phục,người kp,thán phục

  admiration - (n) - /,ædmə'reiʃn/

 • khâm phục,thán phục

  admire - (v) - /əd'maiə/

 • nhận vào,cho vào,kết hợp

  admit - (v) - /əd'mit/

 • nhận làm con nuôi,bố mẹ nuôi

  adopt - (v) - /ə'dɔpt/

 • người lớn,người trưởng thành; trưởng thành

  adult - (n)(adj) - /'ædʌlt/

 • sự tiến bộ,tiến lên; đưa lên,đề xuất

  (advance - (n)(v) - /əd'vɑ:ns/

 • tiên tiến,tiến bộ,cấp cao

  (advanced - (adj) - /əd'vɑ:nst/

 • sự thuận lợi,lợi ích,lợi thế

  (advantage - (n) - /əb'vɑ:ntidʤ/

 • lợi dụng

  take_(advantage - of - /əb'vɑ:ntidʤ/

 • sự phiêu lưu,mạo hiểm

  (adventure - (n) - /əd'ventʃə/

 • báo cho biết,báo cho biết trước

  (advertise - (v) - /'ædvətaiz/

 • quảng cáo,nghề quảng cáo

  (advertising - (n) - sự

 • /əd'və:tismənt/

  (advertisement - (also - ad,(adv)ert)(n)

 • lời khuyên,lời chỉ bảo

  (advice - (n) - /əd'vais/

 • khuyên,khuyên bảo,răn bảo

  (advise - (v) - /əd'vaiz/

 • việc

  affair - (n) - /ə'feə/

 • làm ảnh hưởng,tác động đến

  affect - (v) - /ə'fekt/

 • sự tác động

  affection - (n) - /ə'fekʃn/

 • có thể,có đủ khả năng,điều kiện (làm gì)

  afford - (v) - /ə'fɔ:d/

 • sợ,sợ hãi,hoảng sợ

  afraid - (adj) - /ə'freid/

 • sau,đằng sau,sau khi

  after - prep.,conj.,(adv) - /'ɑ:ftə/

 • buổi chiều

  afternoon - (n) - /'ɑ:ftə'nu:n/

 • sau này,về sau,rồi thì,sau đấy

  afterwards - (adv) - /'ɑ:ftəwəd/

 • lại,nữa,lần nữa

  again - (adv) - /ə'gen/

 • chống lại,phản đối

  against - prep. - /ə'geinst/

 • tuổi

  age - (n) - /eidʤ/

 • già đi

  aged - (adj) - /'eidʤid/

 • tác dụng,lực; môi giới,trung gian

  agency - (n) - /'eidʤənsi/

 • đại lý,tác nhân

  agent - (n) - /'eidʤənt/

 • xâm lược,hung hăng (US: xông xáo)

  aggressive - (adj) - /ə'gresiv/

 • trước đây

  ago - (adv) - /ə'gou/

 • đồng ý,tán thành

  agree - (v) - /ə'gri:/

 • sự đồng ý,tán thành; hiệp định,hợp đồng

  agreement - (n) - /ə'gri:mənt/

 • trước,về phía trước

  ahead - (adv) - /ə'hed/

 • sự giúp đỡ; thêm vào,phụ vào

  aid - (n)(v) - /eid/

 • sự nhắm (bắn),mục tiêu,ý định; nhắm,tập trung,hướng vào

  aim - (n)(v) - /eim/

 • không khí,bầu không khí,không gian

  air - (n) - /eə/

 • máy bay,khí cầu

  aircraft - (n) - /'eəkrɑ:ft/

 • bay,phi trường

  airport - (n) - sân

 • báo động,báo nguy

  alarm - (n)(v) - /ə'lɑ:m/

 • làm lo sợ,làm hốt hoảng,làm sợ hãi

  alarming - (adj) - /ə'lɑ:miɳ/

 • làm lo sợ

  alarmed - (adj) - /ə'lɑ:m/

 • rượu cồn

  alcohol - (n) - /'ælkəhɔl/

 • rượu; người nghiện rượu

  alcoholic - adj.,(n) - /,ælkə'hɔlik/