Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_3

Oxford_3000_3

Last update 

Oxford_3000_3

Items (49)

 • tất cả

  all - det.,pro(n)(adv) - /ɔ:l/

 • cho phép,để cho

  allow - (v) - /ə'lau/

 • tốt,ổn,khỏe mạnh; được

  all_right - adj.,(adv).,exclamation - /'ɔ:l'rait/

 • nước đồng minh,liên minh; liên kết,kết thông gia

  ally - (n)(v) - /'æli/

 • liên minh,đồng minh,thông gia

  allied - (adj) - /ə'laid/

 • hầu như,gần như

  almost - (adv) - /'ɔ:lmoust/

 • cô đơn,một mình

  alone - adj.,(adv) - /ə'loun/

 • dọc theo,theo; theo chiều dài,suốt theo

  along - prep.,(adv) - /ə'lɔɳ/

 • sát cạnh,kế bên,dọc theo

  alongside - prep.,(adv) - /ə'lɔɳ'said/

 • lớn tiếng,to tiếng

  aloud - (adv) - /ə'laud/

 • bảng chữ cái,bước đầu,điều cơ bản

  alphabet - (n) - /'ælfəbit/

 • thuộc bảng chứ cái

  alphabetical - (adj) - /,æflə'betikl/

 • theo thứ tự abc

  alphabetically - (adv) - /,ælfə'betikəli/

 • đã,rồi,đã… rồi

  already - (adv) - /ɔ:l'redi/

 • cũng,cũng vậy,cũng thế

  also - (adv) - /'ɔ:lsou/

 • thay đổi,biến đổi,sửa đổi

  alter - (v) - /'ɔ:ltə/

 • sự lựa chọn; lựa chọn

  alternative - (n)(adj) - /ɔ:l'tə:nətiv/

 • một sự lựa chọn

  alternatively - (adv) - như

 • mặc dù,dẫu cho

  although - conj. - /ɔ:l'ðou/

 • hoàn toàn,hầu như; nói chung

  altogether - (adv) - /,ɔ:ltə'geðə/

 • luôn luôn

  always - (adv) - /'ɔ:lwəz/

 • làm ngạc nhiên,làm sửng sốt

  amaze - (v) - /ə'meiz/

 • kinh ngạc,sửng sốt

  amazing - (adj) - /ə'meiziɳ/

 • kinh ngạc,sửng sốt

  amazed - (adj) - /ə'meiz/

 • hoài bão,khát vọng

  ambition - (n) - æm'biʃn/

 • xe cứu thương,xe cấp cứu

  ambulance - (n) - /'æmbjuləns/

 • giữa,ở giữa

  among_(also_amongst) - prep. - /ə'mʌɳ/

 • số lượng,số nhiều; lên tới (money)

  amount - (n)(v) - /ə'maunt/

 • làm cho vui,thích,làm buồn cười

  amuse - (v) - /ə'mju:z/

 • vui thích

  amusing - (adj) - /ə'mju:ziɳ/

 • vui thích

  amused - (adj) - /ə'mju:zd/

 • phân tích

  analyse - (BrE)(NAmE_analyze)(v) - /'ænəlaiz/

 • sự phân tích

  analysis - (n) - /ə'næləsis/

 • xưa,cổ

  ancient - (adj) - /'einʃənt/

 • and - conj. - /ænd,ənd,ən/

 • sự tức giận,sự giận dữ

  anger - (n) - /'æɳgə/

 • góc

  angle - (n) - /'æɳgl/

 • giận,tức giận

  angry - (adj) - /'æɳgri/

 • tức giận,giận dữ

  angrily - (adv) - /'æɳgrili/

 • động vật,thú vật

  animal - (n) - /'æniməl/

 • mắt cá chân

  ankle - (n) - /'æɳkl/

 • ngày,lễ kỉ niệm

  anniversary - (n) - /,æni'və:səri/

 • báo,thông báo

  announce - (v) - /ə'nauns/

 • chọc tức,làm bực mình; làm phiền,quẫy nhiễu

  annoy - (v) - /ə'nɔi/

 • chọc tức,làm bực mình; làm phiền,quẫy nhiễu

  annoying - (adj) - /ə'nɔiiɳ/

 • bị khó chịu,bực mình,bị quấy rầy

  annoyed - (adj) - /ə'nɔid/

 • hàng năm,từng năm

  annual - (adj) - /'ænjuəl/

 • hàng năm,từng năm

  annually - (adv) - /'ænjuəli/

 • khác

  another - det.,pro(n) - /ə'nʌðə/