Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Oxford_3000_4

Oxford_3000_4

Last update 

Oxford_3000_4

Items (49)

 • lại

  anti- - prefix - chống

 • thấy trước,chặn trước,lường trước

  anticipate - (v) - /æn'tisipeit/

 • mối lo âu,sự lo lắng

  anxiety - (n) - /æɳ'zaiəti/

 • lo âu,lo lắng,băn khoăn

  anxious - (adj) - /'æɳkʃəs/

 • lo âu,lo lắng,băn khoăn

  anxiously - (adv) - /'æɳkʃəsli/

 • người,vật nào đó; bất cứ; một chút nào,tí nào

  any - det.,pro(n)(adv) - một

 • người nào,bất cứ ai

  anyone_(also_anybody) - pro(n) - /'eniwʌn/

 • việc gì,vật gì; bất cứ việc gì,vật gì

  anything - pro(n) - /'eniθiɳ/

 • thế nào cũng được,dù sao chăng nữa

  anyway - (adv) - /'eniwei/

 • bất cứ chỗ nào,bất cứ nơi đâu

  anywhere - (adv) - /'eniweə/

 • về một bên,qua một bên

  apart - (adv) - /ə'pɑ:t/

 • aside from especially in NAmE) prep. ngoài…ra

  apart - from - (also

 • căn phòng,căn buồng

  apartment - (n)(especially_NAmE) - /ə'pɑ:tmənt/

 • xin lỗi,tạ lỗi

  apologize - (BrE_also-ise)(v) - /ə'pɔlədʤaiz/

 • rõ ràng,rành mạch; bề ngoài,có vẻ

  apparent - (adj) - /ə'pærənt/

 • bên ngoài,hình như

  apparently - (adv) - nhìn

 • sự kêu gọi,lời kêu gọi; kêu gọi,cầu khẩn

  appeal - (n)(v) - /ə'pi:l/

 • xuất hiện,hiện ra,trình diện

  appear - (v) - /ə'piə/

 • sự xuất hiện,sự trình diện

  appearance - (n) - /ə'piərəns/

 • quả táo

  apple - (n) - /'æpl/

 • sự gắn vào,vật gắn vào; sự chuyên cần,chuyên tâm

  application - (n) - /,æpli'keiʃn/

 • gắn vào,ghép vào,áp dụng vào

  apply - (v) - /ə'plai/

 • bổ nhiệm,chỉ định,chọn

  appoint - (v) - /ə'pɔint/

 • sự bổ nhiệm,người được bổ nhiệm

  appointment - (n) - /ə'pɔintmənt/

 • thấy rõ; nhận thức

  appreciate - (v) - /ə'pri:ʃieit/

 • đến gần,lại gần; sự đến gần,sự lại gần

  approach - (v)(n) - /ə'proutʃ/

 • thích hợp,thích đáng

  appropriate - (adj)(+to,for) - /ə'proupriit/

 • sự tán thành,đồng ý,sự chấp thuận

  approval - (n) - /ə'pru:vəl/

 • tán thành,đồng ý,chấp thuận

  approve - (of)(v) - /ə'pru:v/

 • tán thành,đồng ý,chấp thuận

  approving - (adj) - /ə'pru:viɳ/

 • giống với,giống hệt với

  approximate - (adj)(to) - /ə'prɔksimit/

 • khoảng chừng,độ chừng

  approximately - (adv) - /ə'prɔksimitli/

 • tháng Tư

  April - (n)(abbr.Apr.) - /'eiprəl/

 • diện tích,bề mặt

  area - (n) - /'eəriə/

 • chứng tỏ,chỉ rõ

  argue - (v) - /'ɑ:gju:/

 • lý lẽ

  argument - (n) - /'ɑ:gjumənt/

 • xuất hiện,nảy ra,nảy sinh ra

  arise - (v) - /ə'raiz/

 • cánh tay; vũ trang,trang bị (vũ khí)

  arm - (n)(v) - /ɑ:m/

 • khí,binh giới,binh khí

  arms - (n) - vũ

 • vũ trang

  armed - (adj) - /ɑ:md/

 • quân đội

  army - (n) - /'ɑ:mi/

 • xung quanh,vòng quanh

  around - (adv).,prep. - /ə'raund/

 • sắp xếp,sắp đặt,sửa soạn

  arrange - (v) - /ə'reindʤ/

 • sự sắp xếp,sắp đặt,sự sửa soạn

  arrangement - (n) - /ə'reindʤmənt/

 • bắt giữ,sự bắt giữ

  arrest - (v)(n) - /ə'rest/

 • sự đến,sự tới nơi

  arrival - (n) - /ə'raivəl/

 • đến,tới nơi

  arrive - (v)(+at,in) - /ə'raiv/

 • tên,mũi tên

  arrow - (n) - /'ærou/

 • nghệ thuật,mỹ thuật

  art - (n) - /ɑ:t/